_D3S9195

Bachelor i sykepleie

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap, praktiske ferdigheter og en samlet kompetanse som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo.

Alle landes høgskoler får ny studieplan for bachelor i sykepleie fra høsten 2020. LDHs studieplan kan du lese mer om når vi lanserer nye nettsider den 8. januar.

Sykepleieryrket er spennende og utfordrende. Sykepleiere har kompetanse til å arbeide i alle områder i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Med en bachelorgrad i sykepleie har du en allsidig utdanning som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. I tillegg gir en sykepleierutdanning deg mange muligheter til videre utdanning og spesialisering.

 

Dette vil du lære på bachelor i sykepleie

Innholdet i bachelorutdanningen utgjør 180 studiepoeng totalt. Det vil si at et tre-årig heltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng per semester. Bachelorutdanningen i sykepleie veksler mellom teoretiske og praktiske studier.

Utdanningens første to semestre gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter i klinisk sykepleie. Det gis en innføring i sykepleiefaglige,i medisinske og naturvitenskapelige emner. I praksisstudier i sykehjem er fokuset på å ivareta pasientenes grunnleggende behov og å identifisere behov for sykepleie.

Førstehjelpskurs bis18

I tredje og fjerde semester videreutvikles kompetansen for å kunne gi sykepleie til pasienter som står i fare for, eller har utviklet, akutt og kritisk sykdom. Praksisstudiene foregår i spesialisthelsetjenesten, hvor du lærer å identifisere og vurdere pasientproblemer og igangsette tiltak for å sikre gode og sammenhengende pasientforløp. I den teoretiske undervisningen inngår sykdomslære og sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

I femte og sjette semester arbeider studentene med å utvikle selvstendighet, fordype kunnskapen, og tre inn i roller med krav til fagutvikling og lederskap. Praksisstudiene gir sykepleiefaglige utfordringer på ulike arenaer, i hovedsak innen kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasientmålgruppene har behov for helsehjelp til komplekse, varige og sammensatte lidelser.

Studiet er lagt opp slik at læringsutbyttene bygger på hverandre fra ett semester til det neste. Det betyr at du som student ikke er ferdig med det gjennomgåtte fagstoffet etter avsluttet semester. Kunnskapen og ferdighetene du opparbeider deg må brukes aktivt videre i studiene for å oppnå ønsket sluttkompetanse.

Det kan derfor være lurt å ta gode notater! Cathinka Guldberg var kjent for sine gode notattagningsferdigheter.

Det er mulighet for studier i utlandet i deler av bachelorutdanningen.

 

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole

Høgskolens syn på læring er at den i stor grad skjer gjennom egenaktivitet og samhandling mellom studenter, studenter og lærer, studenter og praksissteder, og studenter, pasienter og pårørende. Det legges til rette for studentaktive undervisningsformer gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser – med og uten digitale verktøy. Trening, simulering og testing i praktiske ferdigheter foregår i Ferdighetssenteret. Arbeidsformene skal stimulere deg som student til å bli kunnskapssøkende og fagkritisk. Undervisning foregår for det meste på dagtid, men det kan forekomme ettermiddagsundervisning.

Studenter jobber med gruppearbeid

 

Praksisstudier

Studiet består av 50% praksisstudier. Studentene må regne med noe reising i forbindelse med praksisstudier, avhengig av hvor studentene plasseres i praksis. Praksisstudiene foregår i en naturlig setting hvor veileder ofte arbeider i turnus. Det er derfor sannsynlig at praksisstudier av og til vil være på ettermiddag- og kveldstid. Høgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Oslo-området, andre steder i Norge eller i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler. Les mer om praksisstudier her.

I tillegg til å være utplassert på ulike praksissteder vil studentene bruke ferdighetssenteret ved LDH til å lære og trene på praktiske prosedyrer i sykepleien. Ferdighetstreningen skal være så realistisk som mulig sammenliknet med det studentene vil møte ute i praksis. På denne måten vil trening i ferdighetssenteret gjøre studentene bedre forberedt til praksisstudier. Få mer informasjon om ferdighetssenteret her.

 

En digital studiehverdag

Etablering og utvikling av studentaktive og digitale læringsformer er et viktig satsingsområde ved LDH. Alle studentene vil ved studiestart få utlevert en iPad av nyere modell som er ferdig konfigurert med digitalt læringsinnhold. iPaden vil bli brukt som en del av undervisningen i forelesninger, gruppearbeid, ferdighetssenteret og praksisstudier. Du kan lese mer om iPad-tilbudet ved LDH her. I tillegg brukes Canvas som kommunikasjons- og læringsplattform. Vi tilbyr alle studenter opplæring i bruk av iPad og Canvas.

Det blir tatt i bruk stadig mer avansert teknologi i helsenorge. Derfor er det viktig å arbeide med teknologiske hjelpemidler i studietiden.

 

Studentmiljø og studentmedvirkning

På LDH blir du allerede fra første studiedag tatt godt i mot av faddere og inkludert inn i et aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer for alle studenter. De jobber for å skape møteplasser hvor man som ny student kan bli kjent med studentmiljøet. Du har i tillegg mulighet til å engasjere deg ved å ta et verv i en av disse. Les mer om studentmiljøet ved LDH her.

Som student har du mulighet til å delta i høgskolens utvalg og slik medvirke i høgskolens interne prosesser som har betydning for studentenes læringsmiljø.

Som student har du tilgang til et meldesystem der du kan melde fra om forslag til forbedringer, uheldige hendelser, brudd på rutiner med med mer ved Lovisenberg diakonale høgskole.

 

Utveksling

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieopphold ved internasjonale studiesteder kan gi nye faglige perspektiver, interkulturell kompetanse, økte språkkunnskaper og internasjonal erfaring. LDH har bilaterale avtaler og nettverksavtaler med institusjoner i Europa, Afrika, Nord–Amerika og Australia. Videre har høgskolen nettverksavtaler med høgskoler i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet gir gode muligheter for student- og lærerutveksling både til og fra LDH. Varigheten på utvekslingen kan være 3 måneder eller et semester. Les mer om utvekslingsmuligheter her.

 

Hva kan du bli etter studiene?

Etter fullført utdanning blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du kan arbeide på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner, for å nevne noe.

Med en bachelorgrad i sykepleie er du kvalifisert for å kunne søke opptak på mastergradsstudier. Merk at de fleste mastergradsstudiene krever et gjennomsnitt på karakteren C eller bedre fra bachelorutdanningen. Høyeste akademiske utdanning for sykepleiere er doktorgrad (ph.d.), som gir forskerkompetanse. Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr flere attraktive master-, etter- og videreutdanninger. 

Klikk her for å se en oversikt over alle våre studieprogram

Klikk her for å se noen yrkesmuligheter som sykepleier

  

Mitt yrke: Sykepleier

 

Opptaks- og karakterkrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det også være et krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Man kan også søke om opptak på grunnlag av realkompetanse (jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 6-2).

Studiekoden er 230050.

Poenggrensen for hovedopptaket 2018 var 54,3 i ordinær kvote og 45,4 i kvote for førstegangsvitnemål.

I tillegg kreves politiattest som må leveres ved opptak til utdanningen. Informasjon vedrørende politiattest kan du lese her. 

Søknadsfristen er 1. mars/15. april i Samordna opptak.

 

Siste nytt

  1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  2. LDH får nye nettsider
  3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
  4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
  5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie