Oppgaveskriving

Her finner du en oversikt og linker til hvordan oppgaver burde settes opp og hvordan du skriver referanser og fører referanselister. Begrepsavklaringer og avtalen om publisering i BRAGE.

De formelle retningslinjene for oppgaveskriving er spesielt rettet mot større arbeid som fordypnings-, bachelor- og masteroppgaver.

 

Retningslinjer for oppgaveskriving  

Retningslinjer for oppgaveskriving: Les mer om referanser og referanseliste ved å klikke her.

Retningslinjer med maler for ulike oppgavetyper ligger i Canvas.

 

Etiske og juridiske forhold

Les om etiske og juridiske forhold ved oppgaveskriving.

 

Publisering av studentarbeid

Klikk her for å lese om publisering av studentoppgaver på LDH BRAGE.

 

Grafisk profil

Klikk her for LDHs logo og designelementer.

 

 

Klargjøring av begreper og uttrykk som kan brukes i oppgaveformulering 

NEVN: Oppregning av faktorer eller fenomen som det spørres om – uten nærmere begrunnelse eller vurdering  

DEFINÉR: Kort forklaring som innbefatter det begrepet omhandler og begrensning av dette  

BESKRIV: Gjengivelse med egne ord av et problemområde, situasjon eller fenomen  

FORKLAR: Presenter og beskriv hovedinnholdet i et tema. Peke på viktige sammenhenger og antagelser og hvilken betydning og relevans temaet har i den faglige sammenheng

GJØR REDE FOR: Innebærer nevning av faktorer som er med på å avgrense/definere et område, samt forklaring med egne ord på en måte som viser at studenten har forstått stoffet 

VURDÉR: Innebærer foruten en redegjørelse, å få fram ulike synspunkter på emnet, begrunne og se konsekvensene av disse 

IDENTIFISÉR: Vurderer relevante data, trekker konklusjoner og formulerer problemstillinger ut fra disse 

DRØFT: I tillegg til en redegjørelse, innebærer det å få fram ulike synspunkter på emnet, begrunne disse, se dem i forhold til hverandre, og trekke konklusjon(er)  

Også andre begreper/spørreord enn de som er beskrevet her, kan bli benyttet.