Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten

Kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten

Forskninggruppe med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten.

Den økende andelen eldre og mennesker med kroniske sykdommer krever en stadig utvikling og evaluering av helsetjenesten. Samhandlingsreformen har medført at pasienter har kortere liggetidi spesialisthelsetjenesten, og flere behandles i kommunehelsetjenesten. Dette stiller krav til økt kompetanse i kommunehelsetjenesten og økt forskningsaktivitet på sentrale utfordringer i denne delen av helsetjenesten, spesielt når det gjelder kunnskap som fokuserer på kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene

Roller og funksjoner, tjenestebehov i et multikulturelt samfunn, sammenheng mellom nivåer og sammenheng med kvalitet og pasientsikkerhet er sentrale momenter i gruppemedlemmenes forskningsinteresser. Forskningsprosjektene bidrar til at helsetjenesten studeres fra ulike perspektiver, med utgangspunkt i ulike metoder og på ulike nivåer. Slik støtter gruppen en mangfoldig beskrivelse og forståelse av helsetjenesten. Utviklingen av avansert klinisk allmennsykepleie inngår i dette.

 

Om gruppen

Medlemmene i gruppen har klinisk erfaring som sykepleiere fra ulike deler av helsetjenesten. Gruppen består av forskere med kompetanse i både kvantitativ og kvalitativ metode, samt ulike teoretiske tilnærminger til forskningsfeltet. Bredden i medlemmenes metodiske og teoretiske kompetanse anses som en av styrkene til denne forskningsgruppen.

 

Forskningsgruppens målsetning 2017-2020 

 • Etablere fellesprosjekter innen forskningsgruppens tematiske områder som involverer hele eller deler av gruppen
 • Knytte kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • Øke publiseringsfrekvens innen helsetjenesteforskning ved LDH
 • Framskaffe kunnskap innenfor fagfeltet avansert klinisk sykepleie/allmennsykepleie

 

Prosjekter

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i  egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.

 1. Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell i sykehjem – en intervensjonsstudie

  Prosjektansvarlig: Ådel Bergland

  Prosjektmedarbeider: Tove Vassbø

   

  Prosjektet er en multisenterstudie med deltagere fra Australia, Norge og Sverige. Hensikten med prosjektet er å vurdere intervensjonens betydning for beboernes trivsel, pårørendes opplevelse av kvalitet på omsorgen og personalets arbeidstilfredshet (primære utfallsmål). Tre intervensjonssykehjem og tre kontrollsykehjem er inkludert. Intervensjonen innebærer et 12 måneders opplæringsprogram for personale. Personsentrert og trivselsfremmende omsorg er operasjonalisert som a) å gjøre det lille ekstra, b) utvikle et miljø som fremmer trivsel og velvære (caring environment) og c) vurdere og ivareta høyt prioriterte psykososiale behov.

 2. Det fenomenologiske rommets betydning for demensomsorg og pleie

  Prosjektansvarlig: Adelheid Hummelvoll Hillestad

   

  Tema for denne doktorgradsavhandlingen er fellesskap og rom innenfor demensomsorgen. Monografien bygger på ett års feltarbeid i to demensavdelinger på to forskjellige sykehjem. Tentativ problemstilling er: Hva innebærer samhandling, emosjoner og rom for forståelsen av fellesskap mellom beboere på en demensavdeling? Det teoretiske rammeverket er fenomenologi og romteoretiske perspektiver. 

 3. God demensomsorg i et multikulturelt samfunn

  Prosjektansvarlig: Phuong Tran og Ingrid Hanssen

   

  Dette er et delprosjekt av et større paraply-prosjekt som har pågått siden 2010.

  Metoden er narrativ med dybdeintervjuer. Resultatene fra disse intervjuene, kan sammen med resultatene fra andre deler av prosjektet og fra lignende internasjonale studier, gi en utdypende forståelse for de særegne behovene ikke-nordiske personer med demens kan ha og hvordan det bedre kan legges til rette for dem på norske sykehjem slik at de kan kjenne seg trygge og oppleve større tilfredshet.

 4. Overføring av pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten; Bestiller-kontorenes rolle og funksjon i pasientforløpet.

  Prosjektansvarlig: Rita Jakobsen og Paul Killie

   

  Bestiller-utførermodellen er et beslutningsledd som spiller en sentral rolle i overføringer av pasienter i helsetjenesten. Hensikten med dette prosjektet er å belyse hvordan bestiller-utførermodellen forvaltes ved de ulike kommunenes bestiller-kontor ved utskriving av pasienter fra sykehus til kommunehelsetjenesten. Metoder i studien er feltobservasjoner og intervju av ansatte ved 10-12 bestiller-kontor i 10-12 kommuner. 

 5. Moralsk stress i psykiatrisk sykepleie

  Prosjektansvarlig: Trine –Lise Jansen og Ingrid Hanssen

   

  Studiens hensikt er å få frem kunnskap om et område som er lite studert og beskrevet, hvordan sykepleiere opplever og forholder seg til utfordrende situasjoner og etiske dilemma i psykiatrisk sykepleie. Tentativ problemsstilling: Moralsk stress innen psykiatrisk institusjonsbasert omsorg: I hvilken grad oppleves moralsk stress og hva kan være kilder til moralsk stress? Datainnsamlingen vil bestå av narrative dybdeintervju av sykepleiere på lukket psykiatrisk avdeling

 6. Tverrprofesjonelt samarbeid for å sikre kvaliteten på ernæringsarbeid i sykehjem

  Prosjektansvarlig: Heidi Hetland

  Prosjektleder: Gerd Sylvi Sellevold

  Prosjektmedarbeidere: Ella Heyerdal, Marte Ottesen, Marianne Molin og Christine Hillestad Hestevik

   

  Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Cathinka Guldbergsenteret, Bjørknes Høyskole og Lovisenberg diakonale høgskole. Prosjektets overordnede hensikt er å utvikle kvalitet i  ernæringsarbeidet i sykehjem i tråd med Faglige nasjonale retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring (Helsedirektoratet 2009) gjennom et tverrprofesjonelt handlingsorientert forskningssamarbeid. I tillegg er hensikten 1) Å beskrive deltakernes (sykepleiestudenter, ernæringsstudenter og pleiepersonalets) erfaringer med å delta i prosjektet og 2) Å undersøke om innsatsene i prosjektet bidrar til utvikling av kvaliteten på ernæringsarbeidet.

 7. Nurses Self-Assessment of clinical competence in long term and home care contexts. A Cross-sectional survey

  Prosjektleder: Elisabeth Finnbakk

  Prosjektdeltagere: Hovedveileder: Lisbeth Fagerstrøm, Biveiledere: Kirsti Skovdahl & Sigrid Wangensteen

   

  Nurses Self-Assessment of clinical competence in long term and home care contexts. A Cross-sectional survey.

  The aim is to describe Norwegian registered nurses´self assessed levels of clinical competence in Norwegian long term and home care contexts.

  The study has a cross-sectional survey design. A purposive sample of registered nurses who worked in long term and home care contexts in two geographical regions was included. The respondents completed the ProffNurse SAS questionnaire and demographic background data was collected.

Siste nytt

 1. Politisk duell: Hvem blir byrådsleder i Oslo?
 2. Forskningsdagene 2019
 3. Studiestart i bilder 2019
 4. Gjesteforelesning: "Evidence-based practice: What we say and what we do"
 5. Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie