Forskningsgruppe pedagogisk forskning

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høgskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

 

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

 

Fokusområder

 • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
 • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
 • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

 

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

 • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering.

 

Prosjekter

 1. Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie

  Prosjektleder: Marianne Trygg Solberg

  Prosjektmedarbeider: Cathrine Mathisen

  Prosjektdeltagere: Fag og forskningssykepleiere ved intensivavdelingen Bærum sykehus

   

  Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie.

  Å undersøke om læringsutbyttene i studiet: Avansert klinisk sykepleie, bidrar til oppbygging av nødvendig kompetanse i utøvelse av intensivsykepleie av god kvalitet. Faglig forsvarlighet er et nøkkelord i prosjektet.

  • Formativt evalueringsdesign. Prosjektet utføres i tre delstudier: Fokusgruppeintervju  med studenter, praksisveiledere, og lærere.
  • Forskningsspørsmålene omhandler hva som kjennetegner gode læringsutbytter
  • Fokusgruppeintervju hvor operasjonaliserte læringsutbytter presenteres.

  Spørreskjema til nyutdannede intensivsykepleiere og erfarne kollegaer vedrørende samsvar mellom utdanning med bruk av læringsutbytter, funksjon og ansvar i praksis. Målet er en klargjøring av hvilke læringsutbytter 

 2. Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i MEVU

  Prosjektleder: Mari Oma Ohnstad

  Prosjektmedarbeidere: Cathrine Mathisen, Hege Kaldheim, Simen Steindal, Anne Lene Sørensen, Marianne Trygg Solberg og Vivi Lycke Christensen

  Prosjektdeltagere: Studenter som gjennomfører emnet A2 del 2, håndtering av komplekse pasienttilstander, høsten 2017.

   

  Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i MEVU.

  Problemstilling: ”Hvordan kan bruk av digitale tjenester fremme studentaktivitet?”

  Hensikten er å få mer kunnskap om masterstudenters erfaringer med studentaktive læringsmetoder på nett og på skolen.

  Masterstudentenes erfaringer hentes fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av fullført emne.

   

 3. Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i bachelor

  Prosjektleder: Jaroslav Zlamal

  Prosjektmedarbeidere: Lina Oelschlägel, Cathrine Mathisen, Mari Oma Ohnstad, Vivi Lycke Christensen og Marianne Trygg Solberg

   

  Problemformulering: "Hvordan opplever studentene å lære om sykepleieprosessen ved hjelp av omvendt undervisning?"

  Hensikten er å undersøke studentens erfaringer med undervisning i sykepleieprosessen, når innlæringen skjer ved hjelp av studentaktive læringsmetoder som omvendt undervisning og gradvis avslørende case.

  Bachelorstudentenes erfaringer hentes ut fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av deres praksisperiode i 2. semester.

 4. Scenario-based simulation as part of clinical practice in Nursing homes: A novel clinical model in Norwegian nursing education

  Prosjektansvarlig: Camilla Olaussen

  Det primære målet for PhD-prosjektet er å beskrive og utforske en ny klinisk modell i sykepleierutdanningen: Simulering som del av klinisk praksis i sykehjem. Studenters erfaringer med modellen vil utforskes i en kvalitativ studie. Et skjema for sammenligning mellom de to læringsmiljøene; klinisk praksis og simulert praksis, vil bli oversatt og validert for bruk i norsk kontekst. Til slutt vil det utforskes om det er forskjeller i kunnskapsnivå, mestringstro og selvrapportert utbytte mellom studenter som har tradisjonell praksis i sykehjem, og studenter som har simulering som del av klinisk praksis.

 5. Simulation debriefing in nursing education: A scoping review

  Prosjektansvarlige: Hege Vistven, Tove Børsting, Fredrik Solvang Pettersen og Camilla Olaussen.

  Målsettingen med forskningsgruppeprosjektet er å utforske og kartlegge hvordan litteraturen beskriver bruk av debrifing, og hvilke modeller, teorier eller instrumenter debrifing forankres i ved bruk av simulering i sykepleierutdanning. LDH er i en prosess hvor nytt ferdighetssenter skal bygges, og nye fasiliteter vil styrke muligheter for å øke bruken av simulering som læringsmetode. Prosjektet vil kunne gi retning og innsikt i skolens fremtidig valg av teoretisk forankring i forhold til debrifing ved simulering i sykepleierutdanningen.

Siste nytt

 1. Politisk duell: Hvem blir byrådsleder i Oslo?
 2. Forskningsdagene 2019
 3. Studiestart i bilder 2019
 4. Gjesteforelesning: "Evidence-based practice: What we say and what we do"
 5. Lønnstilskudd for masterutdanning i avansert klinisk sykepleie