Forskninggruppe nov19 Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleier

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høgskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

 

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig og pedagogisk profesjonsbakgrunn. Gruppen har kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen. Felles forskningsinteresser er å styrke klinisk kompetanse, veiledningskompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå.

 

Fokusområder

 • Hvilke læringsmetoder og læringsprosesser kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
 • Fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi som kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring
 • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

 

Mål

Gruppens målsetning er å etablere felles prosjekter for gruppens deltagere

 • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering
 • Videreutvikle pedagogiske kompetanseområder, ferdighetstrening og simulering

 

Prosjekter

 1. Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie

  Prosjektleder: Marianne Trygg Solberg

  Prosjektmedarbeider: Cathrine Mathisen, Inger Johanne Finnstrøm

  Prosjektdeltakere: Per Kristian Lundin, Marte Lindhjem

   

  Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie.

  Å undersøke om læringsutbyttene i Avansert klinisk sykepleie bidrar til oppbygging av nødvendig kompetanse i utøvelse av intensivsykepleie av god kvalitet. Faglig forsvarlighet er et nøkkelord i prosjektet.

  • Formativt evalueringsdesign. Prosjektet utføres i tre delstudier: Fokusgruppeintervju  med studenter, praksisveiledere, og lærere.
  • Fokusgruppeintervju ved fire ulike intensivavdelinger, hvor forskningsspørsmålet omhandler hva intensivsykepleiere i klinisk praksis tenker at kompetansen til en avansert klinisk intensivsykepleier skal innebære.
  • Fokusgruppeintervju hvor intensivsykepleierne vurderer dagens læringsutbytter.
 2. Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i bachelor

  Prosjektleder: Marianne Trygg Solberg

  Prosjektmedarbeidere: Jofrid Høybakk, Jaroslav Zlamal

   

  Problemformulering: "Hvordan opplever studentene å lære om sykepleieprosessen ved hjelp av omvendt undervisning?"

  Hensikten er å undersøke studentens erfaringer med undervisning i sykepleieprosessen, når innlæringen skjer ved hjelp av studentaktive læringsmetoder som omvendt undervisning og gradvis avslørende case.

  Bachelorstudentenes erfaringer hentes ut fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av deres praksisperiode i 2. semester.

 3. Scenario-based simulation as part of clinical practice in Nursing homes: A novel clinical model in Norwegian nursing education

  Prosjektansvarlig: Camilla Olaussen

  Det primære målet for PhD-prosjektet er å beskrive og utforske en ny klinisk modell i sykepleierutdanningen: Simulering som del av klinisk praksis i sykehjem. Studenters erfaringer med modellen vil utforskes i en kvalitativ studie. Et skjema for sammenligning mellom de to læringsmiljøene; klinisk praksis og simulert praksis, vil bli oversatt og validert for bruk i norsk kontekst. Til slutt vil det utforskes om det er forskjeller i kunnskapsnivå, mestringstro og selvrapportert utbytte mellom studenter som har tradisjonell praksis i sykehjem, og studenter som har simulering som del av klinisk praksis.

 4. Samarbeidsprosjekt med LDH og økernhjemmet: Simulering som et kompetanseløft hos medarbeidere og studenter

  Prosjektledere ved LDH: Maud Cecilie Roos og Ida Voss Hestvold

  Prosjektmedarbeidere: Monica Malgorzata Wojtaszak, fagsykepleier ved Økernhjemmet, Mette Reiersen Schumacher, kvalitetssjef ved Økernhjemmet.

  Prosjektdeltakere: Sykepleiere ved forsterket skjermet enhet ved Økernhjemmet som har veilederansvar for studenter samt studenter i praksis i psykisk helsevern, 6. semester.

  Hensikten med prosjektet er å undersøke om simulering kan være en hensiktsmessig metode for å styrke og utvikle studenters og medarbeideres opplevde kompetanse i møte med pasienter med demens og samtidig psykisk lidelse.

  Problemstilling: "Hvordan opplever medarbeidere og studenter simulering som en metode for økt kompetanse i møte med eldre som har psykisk lidelse på sykehjem?"

  Prosjektdeltakere fra Økernhjemmet har utarbeidet scenarier i samarbeid med høgskolelektorer fra LDH som danner utgangspunkt for simuleringene. Det er gjennomført 4 halve dager med undervisning og simulering ved praksisstedet.

  Data er innhentet vha semistrukturerte fokusgruppeintervjuer samt feltnotater. Studenter og veiledere er intervjuet hver for seg.

 5. Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring

 6. Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet

Siste nytt

 1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 2. LDH får nye nettsider
 3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
 4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
 5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie