Forskningsgruppe pedagogisk forskning

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling og kvalitet i sykepleierutdanningen

Forskningsgruppens utgangspunkt er produktive interaksjoner mellom høgskole og samarbeidspartnere i praksis for å styrke kvalitet i sykepleierutdanningen.

I tråd med Stortingsmelding 11 (2015) ønsker vi å bidra til økt kvalitet på sykepleierutdanningen. På bakgrunn av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er høgskolene pålagt å utdanne studenter med kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for å utøve sitt yrke (Kunnskapsdepartementet, 2011).

 

Om gruppen

Deltagerne er alle sykepleiere og har erfaring fra å arbeide i ulike kliniske kontekster. Gruppen innehar kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitative og kvalitative forskningsmetode.  Inspirasjon for forskningsarbeidet springer ut fra kvalitet i utdanningen relatert til profesjonsutøvelsen.

 

Forskningsgruppens målsetning 2018-2020: 

Gruppens målsetning er å utvikle forskningsprogram og prosjekter som bidrar til å styrke klinisk kompetanse, kritisk refleksjon og utvikling av praksisstudier i sykepleierutdanningen på alle nivå. Forskningsgruppen utforsker:

 • hvilke læringsmetoder og læringsprosesser som kan bidra til at studentene etter endt utdanning utfører analytisk og selvstendig profesjonsutøvelse
 • om mer fleksible læringsformer med bruk av digital teknologi kan øke studentaktivitet og samarbeidslæring og istandsetter studentene til livslang læring

 

Prosjekter

 1. Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie

  Prosjektleder: Marianne Trygg Solberg

  Prosjektmedarbeider: Cathrine Mathisen

  Prosjektdeltagere: Fag og forskningssykepleiere ved intensivavdelingen Bærum sykehus

   

  Læringsutbyttenes betydning for kompetanseutvikling i avansert klinisk intensivsykepleie.

  Å undersøke om læringsutbyttene i studiet: Avansert klinisk sykepleie, bidrar til oppbygging av nødvendig kompetanse i utøvelse av intensivsykepleie av god kvalitet. Faglig forsvarlighet er et nøkkelord i prosjektet.

  • Formativt evalueringsdesign. Prosjektet utføres i tre delstudier: Fokusgruppeintervju  med studenter, praksisveiledere, og lærere.
  • Forskningsspørsmålene omhandler hva som kjennetegner gode læringsutbytter
  • Fokusgruppeintervju hvor operasjonaliserte læringsutbytter presenteres.

  Spørreskjema til nyutdannede intensivsykepleiere og erfarne kollegaer vedrørende samsvar mellom utdanning med bruk av læringsutbytter, funksjon og ansvar i praksis. Målet er en klargjøring av hvilke læringsutbytter 

 2. Kompetanseutvikling innen utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg i sykepleiepraksis og i sykepleierutdanningen

  Prosjektleder: Kirsten Tornøe

  ProsjektdeltagereVenke Sørlie, Lars Danbolt og Kari Kvigne. Samarbeidspartnere fra praksisfeltet.

   

  Kompetanseutvikling innen utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg i utdanning av sykepleiere og i praksisfeltet generelt.

  Dette er et paraplyprosjekt som kan bidra til å utvikle fagfeltet åndelig/eksistensiell omsorg i sykepleien og som kan integreres på ulike nivåer innen høgskolens studieprogram. Samtidig kan prosjektet bidra med kunnskap om kompetanseutvikling innen åndelig og eksistensiell omsorg generelt i helse og omsorgspraksis.

 3. Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i MEVU

  Prosjektleder: Mari Oma Ohnstad

  Prosjektmedarbeidere: Cathrine Mathisen, Hege Kaldheim, Simen Steindal, Anne Lene Sørensen, Marianne Trygg Solberg og Vivi Lycke Christensen

  Prosjektdeltagere: Studenter som gjennomfører emnet A2 del 2, håndtering av komplekse pasienttilstander, høsten 2017.

   

  Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i MEVU.

  Problemstilling: ”Hvordan kan bruk av digitale tjenester fremme studentaktivitet?”

  Hensikten er å få mer kunnskap om masterstudenters erfaringer med studentaktive læringsmetoder på nett og på skolen.

  Masterstudentenes erfaringer hentes fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av fullført emne.

   

 4. Delprosjekt KILDE – Pilotprosjekt digitale læringsformer i bachelor

  Prosjektleder: Jaroslav Zlamal

  Prosjektmedarbeidere: Lina Oelschlägel, Cathrine Mathisen, Mari Oma Ohnstad, Vivi Lycke Christensen og Marianne Trygg Solberg

   

  Problemformulering: "Hvordan opplever studentene å lære om sykepleieprosessen ved hjelp av omvendt undervisning?"

  Hensikten er å undersøke studentens erfaringer med undervisning i sykepleieprosessen, når innlæringen skjer ved hjelp av studentaktive læringsmetoder som omvendt undervisning og gradvis avslørende case.

  Bachelorstudentenes erfaringer hentes ut fra fokusgruppeintervju som gjennomføres i etterkant av deres praksisperiode i 2. semester.

Siste nytt

 1. Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie
 2. Informasjon om opptak 2019
 3. Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid
 4. Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie
 5. Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling