Forskningsgruppen Diakonale verdier og åndelig og eksistensiell omsorg...

Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

Forskning viser at mennesker med alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer ofte strever med spørsmål og utfordringer relatert til eksistensielle temaer som lidelse, mening og ansvar, død og tap, samt samfunnsutfordringer som for eksempel ensomhet, hjemløshet og fattigdom. Kunnskap og forskning har vist seg å være mangelfull når det gjelder forståelse og tilnærming relatert til nevnte eksistensielle utfordringer.

Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg (2012-2013) understreker at det er nødvendig å øke oppmerksomheten på brukernes eksistensielle behov for å kunne tilby fremtidsrettede, helhetlige og gode omsorgstjenester og at videreutviklingen av feltet må være kunnskapsbasert.

 

Forskningsgruppen vil derfor:

 • Utforske og belyse menneskers eksistensielle utfordringer, samt behov for eksistensiell omsorg i møte med primær og spesialisthelsetjenesten
 • Utforske og belyse helsepersonell og studenters erfaringer og kompetanse til å hjelpe mennesker som strever med eksistensielle spørsmål og utfordringer
 • Utvikle ny kunnskap og metoder som kan styrke helsepersonell og studenters kompetanse til å utøve eksistensiell omsorg, for å bidra til en helhetlig tilnærming til menneskers komplekse og sammensatte behov

 

Om gruppen

Medlemmene har gjennomført forskning innen feltet og har kompetanse innen kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Det er en styrke for gruppens videre arbeid at medlemmene har profesjonskompetanse innen helse og samfunnsfag, pedagogikk, teologi og diakoni, samt erfaring fra klinisk arbeid.

Gruppen har en bred tverrinstitusjonell sammensetning med representanter fra Lovisenberg Diakonale høgskole/Oslo, Cathinka Guldberg Senteret, Lovisenberg/Oslo, Høgskulen på Vestlandet/Stord, MF Vitenskapelige høgskole/Oslo, Det Teologiske fakultetet (TF) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Signo Conrad Svendsen senter/Oslo.

 

Forskningsgruppens målsetning for 2019 - 2021

• Knytte kontakt med tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt

• Fra 2019 søke midler til å etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus

• Bidra til økt publiseringsfrekvens innen gruppens forskningsfelt

 

 Forskningsgruppens prosjekter

 1. Den vanskelige samtalen – å kommunisere med døvblinde og døve pasienter om åndelige og eksistensielle behov: - et pedagogisk kompetanseutviklingsprosjekt relatert til sykepleierstudenters utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg til sårbare og utsatte pasientgrupper

  Prosjektleder: Kirsten Tornøe, LDH

  Prosjektmedarbeidere: Ida Voss Hestvold, høgskolelektor, LDH

  Prosjektdeltagere: 3. års studenter som gjennomfører praksisperiode i psykisk helse ved Signo Conrad Svendsen senter (CSS) (emne 10), kontaktsykepleiere

  Hensikten er å utvikle veiledningsmetoder som kan styrke sykepleierstudentenes kompetanse til å kommunisere med døve og døvblinde pasienter om deres åndelige og eksistensielle utfordringer og behov.

  Problemstilling: Hvordan kan skriftlige praksislogger kombinert med refleksjonssamtaler og praksisveiledning fremme studentenes læringsutbytte i å utøve åndelig og eksistensiell omsorg til pasienter med døvhet/døvblindhet?

  Prosjektet har et fenomenologisk-hermeneutisk design. Datainnsamling skjer gjennom individuelle narrative intervjuer med studentene og innsamling av deres praksislogger.

 2. Åndelig og eksistensiell omsorg til eldre personer med ervervet døvblindhet

  Phd-student ved Menighetsfakultetet (MF)/ fagsykepleier: Daniel Prause,CSS

  Hovedveileder: Kirsten Tornøe, Førsteamanuensis, LDH

   

  Forskningsspørsmål:

  Hvilke erfaringer har eldre personer med ervervet døvblindhet med å motta åndelig og eksistensiell omsorg? Hvilke erfaringer har sykepleiere og prester med å utøve åndelig og eksistensiell omsorg til denne brukergruppen?

   

  Metode:

  Prosjektet utføres i tre delstudier med et fenomenologisk-hermeneutisk design. Det gjennomføres åpne individuelle intervju med eldre personer med ervervet døvblindhet samt sykepleiere og prester som har erfaring med å gi omsorg til denne brukergruppen.

   

  Mål:

  Målet er å få ny kunnskap om hvordan åndelig og eksistensiell omsorg erfares som døvblind bruker samt omsorgsgiver til denne marginaliserte gruppen.

 3. Moralsk stress i psykiatrisk sykepleie

  Phd-student (MF)/høgskolelektor: Trine-Lise Jansen, LDH Hovedveileder: Professor Ingrid Hanssen, LDH

  Studiens hensikt er å få frem kunnskap om et område som er lite studert og beskrevet, hvordan sykepleiere opplever og forholder seg til utfordrende situasjoner og etiske dilemma i psykiatrisk sykepleie.

  Problemsstilling: Moralsk stress i behandlingen av akuttpsykiatriske pasienter: Hvordan oppleves og beskrives moralsk stress, og hva kan være kilder til moralsk stress?

  Studien har et mixed method design. Datainnsamlingen vil bestå av dybdeintervju av sykepleiere på to akuttpsykiatriske avdelinger og spørreskjema som undersøker sykepleieres opplevelse av moralsk stress.

 4. Tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten ved alvorlig anoreksi hos barn og unge – erfaringer med familiebasert behandling – en trepart longitudinell studie

  Under utarbeiding

  Prosjektleder: Professor Gunn Pettersen Universitetet i Tromsø (UiT)

 5. Læringsutbytte i eksistensiell omsorg i bachelorutdanningen i sykepleie – En dokumentanalyse av fagplaner ved norske universiteter og høgskoler

  Eksistensielle behov og utfordringer viser seg spesielt ved alvorlig sykdom, i kriser og når livet er truet. Studier viser imidlertid at både sykepleierstudenter og sykepleiere kan være usikre og redde for å samtale med pasienter om deres eksistensielle behov, blant annet pga. sviktende eller mangelfull kunnskap og kompetanse. Dette viser at det er behov for å dyktiggjøre sykepleierstudenter i å utøve eksistensiell omsorg.

  Hensikten med studien er å utforske hvordan norske sykepleierutdanninger beskriver læringsutbyttet i eksistensiell omsorg i sine fagplaner.

  Metode
  dokumentanalyse

  Prosjektleder
  Førsteamanuensis Kirsten Tornøe

  Nestleder
  Daniel Prause Phd-student

   

Siste nytt

 1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 2. LDH får nye nettsider
 3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
 4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
 5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie