Forskningsgruppen Diakonale verdier og åndelig og eksistensiell omsorg...

Diakonale verdier og åndelig og eksistensiell omsorg til sårbare og utsatte pasientgrupper i norsk helsetjeneste

Ivaretakelse av sårbare og utsatte pasientgruppers åndelige og eksistensielle behov er en helseoppgave som stiller høye krav til fagkompetanse. Flere studier viser at helsepersonell ofte føler seg usikre på utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg, og at pasienter i liten grad opplever at deres åndelige og eksistensielle utfordringer og behov blir etterspurt og ivaretatt av helsevesenet.

Nyere religionspsykologisk forskning viser at tro og livssyn har relevans for mestring av sykdom, funksjonssvikt og kriser og at behovet for åndelig og eksistensiell omsorg gjerne fremtrer når livet oppleves som ekstra sårbart. Stortingsmelding 29. Morgendagens omsorg (2012-2013) understreker at det er nødvendig å øke oppmerksomheten på brukernes åndelige og eksistensielle behov for å kunne tilby fremtidsrettede, helhetlige og gode omsorgstjenester. Det er viktig at videreutviklingen av feltet blir kunnskapsbasert.

 

Om gruppen

Gruppen vil utforske sårbare og utsatte pasientgruppers åndelige og eksistensielle behov, samt helsepersonells utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg innen spesialist- og kommunehelsetjenesten. Medlemmene har gjennomført forskning innen feltet og har kompetanse innen kvalitative og kvantitative tilnærminger. Det er en styrke for gruppens videre arbeid at medlemmene har profesjonskompetanse innen helse og samfunnsfag, pedagogikk, teologi og diakoni og erfaring fra klinisk arbeid med sårbare pasientgrupper.

Gruppen har en bred tverrinstitusjonell sammensetning med representanter fra Lovisenberg Diakonale høgskole, Lovisenberg, Det teologiske menighetsfakultetet i Oslo, Det Teologiske fakultetet (TF) ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Signo Conrad Svendsen senter, Oslo.

 

Våre felles forskningsinteresser er:

 • Å utforske og belyse sentrale problemstillinger relatert til utsatte og sårbare pasientgruppers utfordringer og behov for åndelige og eksistensiell omsorg i møte med norsk helsetjeneste.
 • Å utvikle kunnskap om god utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg til disse pasientgruppene.
 • Å studere tiltak for kompetanseheving i utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg i helsetjenesten.
 • Å undersøke hvordan utdanningen i åndelig og eksistensiell omsorg kan styrkes på ulike nivåer i sykepleierutdanningen.

 

 

Forskningsgruppens målsetning for 2018 -2021

 • Knytte kontakt med tverrfaglige og tverrinstitusjonelle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Fra 2019 søke midler til å etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus
 • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen gruppens forskningsfelt

 Forskningsgruppens prosjekter

 1. Den vanskelige samtalen – å kommunisere med døvblinde og døve pasienter om åndelige og eksistensielle behov: - et pedagogisk kompetanseutviklingsprosjekt relatert til sykepleierstudenters utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg til sårbare og utsatte pasientgrupper

  Prosjektleder: Kirsten Tornøe, LDH

  Prosjektmedarbeidere: Ida Voss Hestvold, høgskolelektor, LDH

  Prosjektdeltagere: 3. års studenter som gjennomfører praksisperiode i psykisk helse ved Signo Conrad Svendsen senter (CSS) (emne 10), kontaktsykepleiere

  Hensikten er å utvikle veiledningsmetoder som kan styrke sykepleierstudentenes kompetanse til å kommunisere med døve og døvblinde pasienter om deres åndelige og eksistensielle utfordringer og behov.

  Problemstilling: Hvordan kan skriftlige praksislogger kombinert med refleksjonssamtaler og praksisveiledning fremme studentenes læringsutbytte i å utøve åndelig og eksistensiell omsorg til pasienter med døvhet/døvblindhet?

  Prosjektet har et fenomenologisk-hermeneutisk design. Datainnsamling skjer gjennom individuelle narrative intervjuer med studentene og innsamling av deres praksislogger.

 2. Åndelig og eksistensiell omsorg til eldre personer med ervervet døvblindhet

  Phd-student ved Menighetsfakultetet (MF)/ fagsykepleier: Daniel Prause,CSS

  Hovedveileder: Kirsten Tornøe, Førsteamanuensis, LDH

   

  Forskningsspørsmål:

  Hvilke erfaringer har eldre personer med ervervet døvblindhet med å motta åndelig og eksistensiell omsorg? Hvilke erfaringer har sykepleiere og prester med å utøve åndelig og eksistensiell omsorg til denne brukergruppen?

   

  Metode:

  Prosjektet utføres i tre delstudier med et fenomenologisk-hermeneutisk design. Det gjennomføres åpne individuelle intervju med eldre personer med ervervet døvblindhet samt sykepleiere og prester som har erfaring med å gi omsorg til denne brukergruppen.

   

  Mål:

  Målet er å få ny kunnskap om hvordan åndelig og eksistensiell omsorg erfares som døvblind bruker samt omsorgsgiver til denne marginaliserte gruppen.

 3. Moralsk stress i psykiatrisk sykepleie

  Phd-student (MF)/høgskolelektor: Trine-Lise Jansen, LDH Hovedveileder: Professor Ingrid Hanssen, LDH

  Studiens hensikt er å få frem kunnskap om et område som er lite studert og beskrevet, hvordan sykepleiere opplever og forholder seg til utfordrende situasjoner og etiske dilemma i psykiatrisk sykepleie.

  Problemsstilling: Moralsk stress i behandlingen av akuttpsykiatriske pasienter: Hvordan oppleves og beskrives moralsk stress, og hva kan være kilder til moralsk stress?

  Studien har et mixed method design. Datainnsamlingen vil bestå av dybdeintervju av sykepleiere på to akuttpsykiatriske avdelinger og spørreskjema som undersøker sykepleieres opplevelse av moralsk stress.

 4. Tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten ved alvorlig anoreksi hos barn og unge – erfaringer med familiebasert behandling – en trepart longitudinell studie

  Under utarbeiding

  Prosjektleder: Professor Gunn Pettersen Universitetet i Tromsø (UiT)

Siste nytt

 1. Lønnstilskudd for utdanning til avansert klinisk sykepleie
 2. Informasjon om opptak 2019
 3. Internasjonal dag – erfaringer fra utveksling og feltarbeid
 4. Åpning av nytt masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie
 5. Internasjonal dag 15. januar - studenter deler erfaring fra utveksling