forskningsgruppe en

Pedagogisk forskning med fokus på kompetanseutvikling gjennom ferdighetslæring og simulering

Sykepleierutdanningen har lang tradisjon for ferdighetstrening som læringsmetode. I de senere år er det også stadig mer vanlig å ta i bruk simulering med høyteknologiske pasientsimulatorer som pedagogisk metode.

Simulering gir studentene trening i å observere, kritisk vurdere, ta avgjørelser og iverksette tiltak i realistiske pasientsituasjoner uten risiko for pasienten. Praksis skal begrunnes med teoretisk kunnskap og brobygging mellom teori og praksis er viktig for å oppnå en god klinisk kompetanse.  Skolenes ferdighetssenter er en viktig arena for dette og studier av læringen som skjer inngår i et systematisk forskningsfelt som er i utvikling.

Forskningsgruppens ønsker å undersøke ferdighetslæring og simulering med utgangspunkt i ulike metodiske tilnærminger og fra ulike perspektiver. Slik bidrar gruppen til en mangfoldig beskrivelse og forståelse av læringsmetodenes muligheter og utfordringer, noe som vi ser på som en styrke.

 

Om gruppen

Deltakerne har helsefaglig profesjonsbakgrunn som sykepleiere og spesialsykepleiere, og har selv erfaring fra å arbeide i ulike kliniske kontekster. Gruppen har også knyttet til seg en Spesialbibliotekar. Gruppen innehar kompetanse med å arbeide med ulike tilnærminger innen kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode. Vi har en felles interesse for å utvikle ferdighetstrening og simulering. Dette for å utdanne sykepleiere med nødvendige og gode kliniske kunnskaper som i neste omgang bidrar til å styrke kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

 

Våre felles forskningsinteresser er: 

 • Utprøving av modeller for ferdighetslæring
 • Pedagogisk teori som forankring
 • Handlingsferdigheter
 • Studenters vurdering av egne ferdigheter
 • Lærers vurderingskompetanse
 • Kvalitetssikring av prosedyreinnlæring
 • Læringseffekter og utbytte av ferdighetstrening og simulering

 

Forskningsgruppens målsetning 2017-2020:

 • Knytte kontakt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til økt publiseringsfrekvens innen ferdighetslæring og simulering ved Lovisenberg diakonale høgskole
 • Etablere et fellesprosjekt innen forskningsgruppens hovedfokus som involverer gruppens deltagere mot slutten av perioden

 

Forskningsgruppens pågående prosjekter

Ved etablering av forskningsgruppen er den enkelte forsker involvert i egne prosjekter. Forskningsgruppen bidrar til at disse styrkes gjennom utveksling av erfaring, samt faglige og metodiske diskusjoner. Samtidig skal det prioriteres å utvikle et eller flere prosjekter der det tas utgangspunkt i felles interesseområder.

Nedenfor er en oversikt over enkeltprosjekter som er en del av forskningsgruppens portefølje:

 1. High-fidelity simulation as part of clinical practice in nursing homes: a novel pedagogical approach in nursing bachelor education in Norway

  Prosjektansvarlig: Camilla Olaussen

  Det primære målet for PhD-prosjektet er å beskrive og utforske en ny pedagogisk strategi i sykepleierutdanningen: Fullskalasimulering som en del av den kliniske praksisen i sykehjem for førsteårs-sykepleierstudenter. Det vil bli undersøkt hvilke dimensjoner av fullskalasimulering som er assosiert med studenttilfredshet og selvtillit i læring. Deretter vil erfaringer fra studenter som får tilbud om fullskalasimulering som en del av praksis utforskes i en kvalitativ studie. Til slutt vil det utforskes om det er forskjeller i kunnskapsnivå og hvordan læringsbehov blir møtt mellom studenter som har standard praksis i sykehjem, og studenter som mottar tilbudet om simulering som del av praksis.

 2. Gir simulering bedre kompetanse hos ansatte og studenter i møte med eldre som har psykisk lidelse på sykehjem?

  Prosjektansvarlige: Maud Cecilie Roos og Ida Voss Hestvold, i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

  Målsettingen med dette samarbeidsprosjektet er å fremme opplevelse av mestring og trygghet hos studenter og ansatte i møte med pasienter i utfordrende situasjoner i sykehjem. Videre at helsepersonell og sykepleierstudenter oppnår økt kompetanse og kunnskap om psykiske lidelser blant eldre i sykehjem. Prosjektet vil gi nyttige erfaringer med simulering som metode for å øve på krevende situasjoner i praksis. Simuleringen planlegges gjennomført i lokaler ved sykehjem og vil dermed styrke nærhet til praksis i utdanning, og også danne et grunnlag for å videreutvikle simulering som kompetansehevingsmetode for ansatte. Videre vil prosjektet gi nyttige erfaringer med simulering som pedagogisk metode for å styrke studenters kompetanse innen psykisk helsevern.

 3. Simulation debriefing in nursing education: A scoping review

  Prosjektansvarlige: Hege Vistven, Tove Børsting, Jofrid Høybakk, Grethe Brynildsen, Ingrid Hanssen, Fredrik Solvang Pettersen og Camilla Olaussen.

  Målsettingen med forskningsgruppeprosjektet er å utforske og kartlegge hvordan litteraturen beskriver bruk av debrifing, og hvilke modeller, teorier eller instrumenter debrifing forankres i ved bruk av simulering i sykepleieutdanning. LDH er i en prosess hvor nytt ferdighetssenter skal bygges, og nye fasiliteter vil styrke muligheter for å øke bruken av simulering som læringsmetode. Prosjektet vil kunne gi retning og innsikt i skolens fremtidig valg av teoretisk forankring i forhold til debrifing ved simulering i sykepleierutdanningen.

 4. God demensomsorg i et multikulturelt samfunn

  Prosjektansvarlig: Ingrid Hanssen

  Prosjektets fokus er hva pårørende og pleiere til personer med alvorlig demens mener er god omsorg til «sine» pasienter. Dybdeintervjuer er gjort med totalt bortimot 100 pårørende og pleiere i Finnmark, Oslo (2 delstsudier), Serbia, Montenegro og Sør-Afrika. I Serbia og Montenegro deltok førstelektor Anne Lene Sørensen (LDH) i datasamlingen, i Sør-Afrika høgskolelektor Hilde Øieren (VID), professor Malmsiy Segane, stipendiat Flora Mkhontho og PhD Yolanda Havenga, Pretoria. Høgskolelektor Phuong Tran (LDH) gjennomfører en delstudie i prosjektet knyttet til komunehelsetjenesten i Oslo der pårørende og demenskoordinatorer blir intervjuet.

   

  Prosjektet har så langt ført til følgende publikasjoner:

  • 2018: I Hanssen: Helsearbeid i lys av individualisme og kollektivisme. Kapittel i antologien Migrasjon, helse og kultur. OsloMet/Gyldendal Akademisk. Kommer i oktober/november 2018.
  • 2018: I Hanssen og P Tran: The influence of individualistic and collectivistic morality on dementia care choices. Akseptert til publikasjon i Nursing Ethics.
  • 2017: I Hanssen: Joik som sorgens grunntone. Omsorg, 3, 19-21.
  • 2016: I Hanssen og BM Kuven: Moments of joy and delight: the meaning of traditional food in dementia care. Journal of Clinical Nursing, 245(5-6), 866-868.
  • 2016: I Hanssen: Språk, kommunikasjon og innvandrere med demens. Demens og alderspsykiatri, 20(1).
  • 2015: F Mkhonto og I Hanssen: Dementia – illness or witchcraft? A qualitative study into cultural beliefs concerning dementia in Tshwane, South Africa. Journal of Clinical Nursing, e-publisering.
  • 2015: I Hanssen: Dementia, communication and culture: Implications of linguistic and cultural diversity in intercultural dementia care. Journal of Intercultural Communication, desember 2014.
  • 2012: I Hanssen: The Influence of cultural background in intercultural dementia care: Exemplified by Sami patients. Scandinavian Journal of Caring Sciences 27(2); 231-237.
  • 2011: I Hanssen: A song of identity. Yoik as example of the importance of symbolic cultural expression in intercultural communication/health care, Journal of Intercultural Communication, nr. 27, November 2011.

  Flere artikler er under arbeid. Ingrid Hanssen deltar også i forskningsgruppens fellesprosjekt, samt blant annet i tre PhD- og to post-dok-prosjekter som veileder og/eller medforsker.

 5. Sykepleiestudenter som kliniske forskningsmedarbeidere/Nursing students as clinical research workers

  Prosjektansvarlig: Tove Børsting

  Det arbeides videre etter at prosjektet «Risiko i sykehus» er avsluttet. I prosjektet var studentene forskningsmedarbeidere og utførte datasamlingen. I prosjektets kliniske arbeid utførte studentene risikokåringer på utvalgte områder hos pasienter innlagt på medisinsk og kirurgisk avdeling på et lokalsykehus i Oslo. I etterkant har studentene blitt intervjuet og bedt om fortelle om erfaringene sine. Ulike pedagogiske sider ved prosjektet skal videreutvikles.