LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

 

Utvalgte publikasjoner

 • Hillestad, A. (2019). Menneskelige(re) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem, Nr. 72. Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet (doktorgradsavhandling).

 • Karlsen, M. M. W., Heggdal, K., Finset, A., & Heyn, L. G. (2019). Attention‐seeking actions by patients on mechanical ventilation in intensive care units: A qualitative study. Journal of clinical nursing 28 (1-2), 66-79. doi: https://doi.org/10.1111/jocn.14633

 • Nyhagen, R; Sjöberg, M; Austenå, M; Sørensen, AL; Høybakk, JB; Heggdal, K. (2019). Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. Sykepleien Forskning, s. 1-17.

 • Pedersen, I., Lee Solevåg, A., & Solberg, M. T. (2019, September). Simulation-based training promotes higher levels of cognitive control in acute and unforeseen situations. Clinical Simulation in Nursing, 34(C), 6-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecns.2019.05.003.

 • Steindal, S. A., Torheim, H., Oksholm, T., Christensen, V. L., Lee, K., Lerdal, A., ... & Borge, C. R. (2019). Effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of advanced nursing, 75(5), 927-945.

 • Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv (2018). Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry. NORD LDH UIA
   
 • Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018). Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry; Volume 64(4) s. 359-366. HINN LDH LDS SI UiO
   
 • Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone (2018). Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing; Volume 21. LDH OUS UiO
   
 • Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (2018). Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Volume (13) s. 801-811. LDH OUS STO UiO UIS
   
 • Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke (2018). Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics. OSLOMET LDH
   
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare; Volume 6(2) s. 279-285. LDH UIS

Forskning

 1. Forskningsmidler fra Diku

  LDH mottar millioner til nye undervisningsmetoder

  Lovisenberg diakonale høgskole er en av de som mottar millionstøtte til nyskapende undervisning fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning).
  Les mer
 2. Edith R. Gjevjon - jubileumskonferanse 2018 - SAFE

  Hvordan fange opp forverret tilstand hos hjemmeboende eldre: nå er SAFE lansert

  Subakutt og Akutt Funksjonssvikt hos Eldre (SAFE) er det første kliniske verktøyet som er utviklet for å være i forkant når hjemmeboende eldre får dårligere helse. SAFE tar hensyn til kompleksiteten i hjemmesykepleien, og ved gradvis utvikling av funksjonssvikt eller forverring av tilstand hos hjemmeboende eldre.
  Les mer
 3. Prosjektmidler_digitalisering

  Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring

  Lovisenberg diakonale høgskole har fått tildelt midler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) for å støtte et digitaliseringsprosjekt for utdanningskvalitet. Prosjektets lengde er 2 år, fra januar 2019 til desember 2020.
  Les mer
 4. Prosjektmidler_digitalisering

  Prosjektmidler til LDH vedrørende digitalisering for utdanningskvalitet

  Prosjektet "Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring" var blant søkerne som oppnådde tildeling fra årets prosjektmidler for digitalisering. Midlene går til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. Det er det nye nasjonale Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som utlyser og fordeler prosjektmidlene. Prosjektene skal utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice basert på utviklingsarbeidet de gjennomfører. 
  Les mer
 5. Samarbeid på Cathinka

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2019 er 1. februar.
  Les mer
 6. Nina Kynø MAKNY

  Ny mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved LDH

  Denne våren fikk LDH godkjent søknaden om akkreditering av NOKUT for den nye mastergraden i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Det første kullet vil starte på nyåret 2019, men allerede høsten 2018 vil de som tidligere har en videreutdanning i nyfødtsykepleie få mulighet til å ta påbygg til mastergrad.
  Les mer
 7. Diakonale verdier og eksistensielle utfordringer i et helseperspektiv

  Forskning viser at mennesker med alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer ofte strever med spørsmål og utfordringer relatert til eksistensielle temaer som lidelse, mening og ansvar, død og tap, samt samfunnsutfordringer som for eksempel ensomhet, hjemløshet og fattigdom. Kunnskap og forskning har vist seg å være mangelfull når det gjelder forståelse og tilnærming relatert til nevnte eksistensielle utfordringer.
  Les mer
 8. Disputas Randi Tofthagen

  Doktorgradsavhandling: Recovery fra selvskade

  Selvskade er et komplekst fenomen. Å selvskade kan innebære å ha psykisk smerte/lidelse, å skade kroppen sin, ha sosial skam, isolere seg og ha eksistensiell smerte. Samtidig erfarer personen at å skade seg selv kan gi lindring av psykisk lidelse for en kort periode da de ikke har andre måter å mestre smerten/lidelsen på. Randi Tofthagen har forsket på recovery-prosessen fra selvskade hos voksne mennesker i sin doktorgradsavhandling.
  Les mer
 9. Randi Tofthagen disputas

  Disputas: Randi Tofthagen 11.05.18

  Kandidat i sykepleievitenskap Randi Tofthagen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Recovery from self-harm. A qualitative study". Disputasen vil finne sted på Lovisenberg diakonale høgskole.
  Les mer
 10. Tiltredelsesforelesning Professor Rita Jakobsen 25. april

  Onsdag 25. april kl.14-15.30 vil Rita Jakobsen holde sin tiltredelsesforelesning som professor med tema: Ledelse og samhandling - nødvendige kompetanseområder i avansert klinisk sykepleie.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.