Nyfødtmaster

Masterstudium i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Ønsker du å gjennomføre et masterstudium som styrker din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifiserer deg til å håndtere fremtidige utfordringer innenfor fagområdet nyfødtsykepleie? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner 15. august 2018. Søknadsfrist er 1. oktober 2018. Studiestart er 14. januar 2019

Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse for å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert og omsorgsfull helsehjelp på avansert nivå for premature og akutt kritisk syke nyfødte i aldersgruppen 0 -3 måneder med medfødte eller andre skader og sykdommer, samt deres nære familie.

Aktuelle arbeidssteder for sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie er sykehus med nyfødtavdelinger, barselavdelinger, nyfødtintensivavdelinger eller barneintensivavdelinger, hjemmesykehus, ambulante team og helsestasjoner.

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg gjennom studiet:

  • Selvstendig kunne identifisere, analysere og vurdere premature og akutt kritisk syke nyfødtes modning og helsestatus ut fra et helhetsperspektiv i medvirkning med barnets foreldre.
  • Selvstendig kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og resultatvurdere avansert klinisk nyfødtsykepleie i nær dialog og samhandling med barnet og familien slik at barnets omsorgspersoner myndiggjøres i foreldrerollen og deltar som partnere i barnets behandlingsteam.
  • Ivareta og ta ansvar for målgruppens behov for sykepleie gjennom hele pasientforløpet, fra høyteknologisk kurativ behandling til utskrivelse til hjemmet eller til palliativ behandling frem mot en verdig død.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Les mer om hva du lærer under læringsutbytte i studieplanen.

 

Studiets innhold og oppbygging

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år med 20 studiepoeng per semester.

Semester

Emnets kode og navn

Praksis-studier

Studie-poeng

Mulighet for utveksling

1

MNSY – 100 Observasjon, systematisk kartlegging og vurdering av den nyfødte og familiens behov for helsehjelp 

7 uker

(210 t)

 

10

 

MNNA – 100 Neonatologi, fysiologi og patofysiologi 

 

10

 

2

MNSY – 200 Vurdering og medisinsk behandling av premature og akutt kritisk syke nyfødte 

 

 

10

 

MFME-100 Vitenskapsteori og forskningsmetode 

 

 

10

 

3

MNSY – 300 Avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte, del 1 

6 uker (180 t)

 

10

 

x

MNNA – 200 Neonatologi: Patofysiologi, farmakologi og medisinsk behandling 

 

5

 

x

MFKV – 100 Klinisk veiledning  

(selvvalgt emne)

 

 

5

 

x

4

MNSY – 400 Avansert klinisk sykepleie til premature og kritisk syke nyfødte, del 2 

6 uker 

(180 t)

 

10

 

x

MFSY – 100 Organisasjon og samhandling

1 uke

(30 t)

 

10

 

x

5

MFME – 200 Prosjektplanlegging 

 

 

10

 

 MFSY – 500 Masteroppgave 

 

 

 

30
(10+20)

 

 

6

 

Masteroppgave forstsetter

Totalt

 

 

120

 

 

 

 

Internasjonal utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Les mer her

 

Stipend/utdanningsstilling

Flere sykehus/helseforetak tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Kontakt sykehus/helseforetak vedrørende spørsmål om dette.

 

Muligheter for fritak

Det er muligheter for å søke om fritak fra deler av studiet. Det kan søkes om fritak på bakgrunn av annen utdanning som er tatt på høgskole- og universitetsnivå. Fritak gis på bakgrunn av individuell søknad. Det forutsettes at søknadene underbygges med vedlagt studieplan, pensumliste og vitnemål/karakterutskrift. Søk om fritak fra eksamen her

 

Siste nytt

  1. App-prosjekt presentert i Japan
  2. Ledig stilling: Koordinator for praksisstudier
  3. Simuleringsseminar - Realiteter og virtuell virkelighet
  4. Karrieredag for LDH-studenter 12. november
  5. Disputas: Behov for sykepleie på intensivavdelinger