_MG_3691

Hva utdannes en avansert klinisk allmennsykepleier til?

Begrepet allmennsykepleie ble først lansert av Lovisenberg diakonale høgskole som en av to spesialiseringer i etableringen av et masterstudium i avansert klinisk sykepleie i 2012. Hva utdannes en avansert klinisk allmennsykepleier til?

Spesialisering i allmennsykepleie gir avansert breddekompetanse. Allmennsykepleieren* skal kunne gi helsehjelp til barn, unge, voksne og gamle alvorlig syke pasienter med langvarige helseproblemer, og som er sårbare for akutt forverring. Aktuelle arbeidssteder kan være både innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene og i spesialisthelsetjenesten. 

– Utdanning til avansert klinisk allmennsykepleier gir kompetanse til å utøve direkte pasientrettet behandling samt til å arbeide med kvalitetssikring og utvikling av helsetjenestene. Denne kompetansen er svært aktuell og ettertraktet i dag og for fremtiden, sier instituttleder ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning Anne Lene Sørensen.

 

Pasienter med komplekse sykdomsforløp

Allmennsykepleieren skal kunne håndtere ulike situasjoner både selvstendig og i samarbeid med annet helsepersonell. Pasientgruppene kan ha et svingende sykdomsforløp med akutte og alvorlige tilstander. Allmennsykepleieren vurderer akutte og subakutte endringer hos pasientene med en bred klinisk vurderings- og handlingskompetanse. Også pasientenes familier blir gjennom hele pasientforløpet ivaretatt av allmennsykepleieren. 

Allmennsykepleieren har også kompetanse til å samarbeide med tverrfaglig team på tvers av tjenestenivåer. Kvalitetssikring og tilrettelegging av et sammenhengende behandlingsforløp er sentralt i utøvelsen av rollen. 

Eksempler på aktuelle arbeidssteder for en ferdigutdannet avansert klinisk sykepleier med spesialisering i allmennsykepleie er ambulante team, sykehjem, hjemmesykepleie, lokalmedisinske sentre, primærhelseteam, KAD-enheter og legevakt, samt medisinske og kirurgiske sengeposter, intermediæravdelinger, akuttmottak og dialyseavdelinger på sykehus.

 

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie ved LDH har søknadsfrist 15. april 2019. Studiet kan tas over 2 år fulltid eller 3 år deltid. Arbeidsgivere har også mulighet til å søke om lønnstilskudd gjennom Helsedirektoratet. 

 

*Allmennsykepleier defineres her som en sykepleier med master i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie.