Ellisiv Lærum Jacobsen2

Disputas: Ellisiv Lærum Jacobsen 20.04.18

Ellisiv Lærum Jacobsen skal forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i helsevitenskap: Nutritional risk, Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Older Non-Hospitalized People and Geriatric Patients.

Graden ph.d. oppnås ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet innen fagområdet helsevitenskap. Jacobsen er ansatt som høgskolelektor ved Avdeling for bachelor i sykepleie ved Lovisenberg diakonale høgskole. 

 

Tid og sted:

Prøveforelesning: 20.04.18 kl.10.00, N020_025, Pilestredet 32.

Disputas: 20.04.18 kl.12.15, N020_025, Pilestredet 32.

 

Sammendrag:

Denne avhandlingen dreier seg om ernæringsmessig risiko, helserelatert livskvalitet (HRQoL) og relaterte faktorer, hos geriatriske pasienter og eldre mennesker. Avhandlingen baserer seg på to tverrsnittstudier, og totalt tre artikler er inkludert. Artiklene presenterer oppdaterte referanseverdier for Short-Form Health Survey 36 (SF-36), samt undersøker stabiliteten til SF-36 i den norske befolkningen (artikkel I). Videre undersøkes sammenhenger mellom ernæringsstatus, fysisk funksjon og sarkopeni hos geriatriske pasienter (artikkel II), og til slutt sammenlignes og undersøkes sammenhenger mellom HRQoL og BMI hos geriatriske pasienter og eldre mennesker (artikkel III). 

 

Les mer om Jacobsens prøveforelesning og disputas på OsloMet sine sider.