Workshop - Fremtidens operasjonssykepleie

Fremtidens operasjonssykepleie

28. februar ble det avholdt en workshop med deltakere fra Oslo Universitetssykehus og Lovisenberg diakonale høgskole. Tema for dagen var fremtidens operasjonssykepleie.

Dagen startet med innledende innlegg om dagens situasjon og hvordan man ser for seg at situasjonen utvikler seg fremover. Etter lunsj fortsatte tematikken i gruppearbeid og diskusjon med problemstillinger som var presentert på forhånd. Avdelingsleder for operasjon i Akuttklinikken på OUS, Anne Kari Amundsen Bø, snakket om fremtidsbildet i operasjonsavdelingen. Fremover vil det være en økende behov for flere operasjonssykepleiere, så hvordan kan vi øke utdanningskapasiteten? 

Det ble også snakket om viktigheten av ulike perspektiver fra helsetjenesten og høgskolen som kan bidra til samskaping og innovasjon. Forløpstenkning er viktig for å se helhet og sammenheng, og det må være fokus på godt samarbeid. 

Workshop - Fremtidens operasjonssykepleie - kollasj

I gruppearbeidet ble blant annet følgende problemstillinger diskutert: 

  • Hva er hensiktsmessig rolle/funksjon for morgendagens operasjonssykepleiere?
  • Hvilke konsekvenser får en mulig endret rolle?
  • Hvordan tenke nytt om utdanning av operasjonssykepleiere?

Det kom frem mange gode innspill for ettertanke og arbeid i møte med fremtidens operasjonssykepleie.

LDH har søknadsfrist 15. april for videreutdanning i operasjonssykepleie