Ledig stilling ikon

Ledig stilling som professor 20% tilknyttet programmet Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie

Ved Lovisenberg diakonale høgskole er det ledig fast 20% stilling som professor med tilknytning til fagmiljøet i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Til stillingen søker vi lege med spesialisert kompetanse innen nyfødtmedisin og med interesse for å arbeide med utdanning av nyfødtsykepleiere. Søkeren bør ha god kjennskap til studentaktive læringsmetoder, og professoren vil ha oppgaver innen undervisning og veiledning av studenter på masternivå.

LDHs satsingsområder innen FoU er pasientnær klinisk forskning, helsetjenesteforskning med særlig oppmerksomhet på sykepleie og tjenesteforbedring i overgangene mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, og pedagogisk forskning med vekt på fagdidaktikk og praksisstudier.

Den som tilsettes vil få forventning om og mulighet til å forsterke fagmiljøet og forskningsaktiviteten tilknyttet masterprogrammet. Derfor er nasjonalt og internasjonalt FoU-nettverk med relevans for avansert klinisk sykepleie ansett som et fortrinn. Erfaring med å søke og lede eksternt finansierte prosjekter vil bli vektlagt.

Stillingen er organisatorisk plassert i avdeling for master,- etter- og videreutdanningen med studieleder som nærmeste overordnede.

Tiltredelse høsten 2018 etter nærmere avtale.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en person med vitenskapelige kvalifikasjoner og forskningsresultater innen nyfødtbehandling og/eller helsevitenskapelige problemstillinger relevant for pasientmålgruppen. For tilsetting i stilling som professor kreves professorkompetanse innen fagområdet. Kriterier for ansettelse som professor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisning – og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2006 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3- sjette ledd

LDH er en spesialisert profesjonshøgskole som vil legge til rette for god synergi mellom forskning og utdanning. Det vil bli lagt vekt på gode undervisningsferdigheter, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til fleksibilitet i teamarbeid. Det kreves praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning må innfri krav til dette i løpet av to år etter tilsetting.

Høgskolen utnytter digitale medier for å styrke fleksibel læring. Erfaring med å gi veiledning og undervisning via digitale medier anses som en fordel.

Arbeidsspråket er norsk og engelsk. Den som tilsettes må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk.

Vitenskapelig kvalifikasjoner vil bli vurdert av en sakkyndig vurderingskomité etter en screeningprosess av søkerprofil. Aktuelle kandidater til stillingene vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsetting foretas av høgskolestyret ved Lovisenberg diakonale høgskole.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for fast tilsetting som professor, kan en søker bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år, dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å innfri kvalifikasjonskravene i løpet av perioden. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av treårs-perioden.

 

Øvrige opplysninger

Ansatte har pensjonsordning i Statens Pensjonskasse etter gjeldende regler. Stillingen har stillingsbetegnelse professor med stillingskode 1013, alternativt førsteamanuensis med stillingskode 1011 ved ansettelse i midlertidig periode. Lovisenberg diakonale høgskole er medlem av Virke og er bundet av tariffavtale fremforhandlet av Virke. Ansettelse og lønnsplassering skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lov- og avtaleverk. Høgskolen er en IA-bedrift.

 

Slik søker du

Lovisenberg diakonale høgskole benytter elektronisk søknadsbehandling. Følgende dokumenter leveres elektronisk:

  1. Søknad
  2. CV
  3. Publikasjonsliste
  4. Bekreftede kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
  5. Kontaktinformasjon til 3 referanser

Dette laster du opp her. 

I tillegg må følgende dokumenter sendes per post i 4 eksemplarer:

  1. Inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i hennes/hans produksjon. Doktorgradsavhandlingen regnes i denne sammenheng som ett arbeid. Søkeren gir en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. 

Søkere har selv ansvar for å sende inn fullstendig dokumentasjon i tilstrekkelig antall eksemplarer innen fastsatt tid. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknader der vedlegg mangler. Dokumentasjonen sendes innen søknadsfristens utløp til: Lovisenberg diakonale høgskole, Lovisenberggaten 15B, 0456 Oslo, merket med «Vedlegg, søknad professor 1.8.2018.»

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rektor Lars Mathisen, telefon 474 15 871, e-post: lars.mathisen@ldh.no eller studieleder Anne Lene Sørensen, telefon 958 27 507, e-post: anne.lene.sorensen@ldh.no

 

Søknadsfrist: 01.08.2018