Prosjektmidler_digitalisering

Prosjektmidler til LDH vedrørende digitalisering for utdanningskvalitet

Prosjektet "Virtuelle refleksjonsgrupper - veien mot fleksibel samarbeidslæring" var blant søkerne som oppnådde tildeling fra årets prosjektmidler for digitalisering. Midlene går til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. Det er det nye nasjonale Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som utlyser og fordeler prosjektmidlene. Prosjektene skal utvikle systematisk dokumentasjon av erfaringer og best practice basert på utviklingsarbeidet de gjennomfører. 

Bak søknaden fra LDH står en gruppe der fagmiljøet ved masterstudiet i intensivsykepleie har samarbeidet med ressursgruppen KILDE, og metodeutvikling foregår ved kombinasjon av digital og pedagogisk kompetanse. Sara Clarke leder KILDE-prosjektet, og hun beskriver tiltakspakken i virtuelle refleksjonsgrupper:

  • Studentene skal etter tur få ansvar for å lede et refleksjonsgruppemøte
  • Gruppemøtene vil foregå i et webinar (web-seminar) i stedet for på campus
  • Refleksjonsgruppene vil møtes hyppigere, og med kortere varighet enn dagens fysiske møter

Med prosjektmidler kan vi utforske om webinar egner seg som arbeidsform for refleksjonsgruppemøter, og om de kan utvikles til å supplere eller erstatte fysisk oppmøte på campus. Prosjekt KILDE har hatt som mål å koordinere og motivere utviklingsarbeidet innenfor bruk av innovative og studentaktive læringsformer ved LDH. Med eksterne prosjektmidler følger det økt motivasjon og forankring for å fortsette dette viktige utviklingsarbeidet, forteller Clarke.

Prosjektmidler_digitalisering2

 

Førsteamanuensis Marianne T. Solberg er programkoordinator for masterstudiet:

– Det er mangel på spesialsykepleiere i Norge. Et mer fleksibelt studietilbud kan øke rekrutteringen av studenter, bedre gjennomstrømming i studiet og redusere risiko for frafall, noe som gir god samfunnsøkonomi og bedrer tilgangen på sykepleiere med avansert klinisk kompetanse. Med bruk av webinar i refleksjonsgruppemøter er målet å videreutvikle studentene sin analytiske evne og faglig argumentasjon i prosessen mot å utøve avansert klinisk sykepleie selvstendig og kunnskapsbasert. Samtidig lærer studentene arbeidsformer som kommer til nytte i yrkeslivet.

Diku fikk 46 søknader om prosjektmidler tilknyttet utlysningen Digitalisering for utdanningskvalitet 2019. Utlysningen hadde tre tematiske områder og av de 46 søknadene var 9 innen digital vurdering, 11 innen digitale læringsformer for arbeidslivet og 26 innen aktiv læring.

 

På bildet øverst i saken: Ørjan Flygt Landfald, Sara Clarke og Marianne T. Solberg.