Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring

Simuleringsseminar 2017

Det ble i dag avholdt et simuleringsseminar for Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Lovisenberg diakonale høgskole. Seminaret ble avholdt på ferdighetssenteret ved LDH og ble arrangert på bakgrunn av en samarbeidsavtale mellom de tre institusjonene.

Simulering og ferdighetslæring er et av områdene som har fått størst oppmerksomhet i samarbeidsavtalen. For å øke kvaliteten i arbeidet til de tre høgskolene ble det utvekslet erfaringer og bygget relasjoner på seminaret.

Representanter fra høgskolene holdt innlegg som belyste ulike aspekter ved simulering som læringsmetode, og det ble i tillegg avholdt en dialogrunde der deltakerne ble delt i tre grupper. Ved å rullere mellom ulike rom fikk deltakerne dypere innsikt i hvordan de ulike skolene legger til rette for og gjennomfører simuleringsmetoder. 

Samarbeidet mellom de tre høgskolene er inngått basert på Kunnskapsdepartementets utfordring til universitets- og høgskolesektoren om å iverksette SAKS-prosesser (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing) for å oppnå høyere kvalitet innen utdanning og forskning. 

Hege Vistven

Simuleringsseminar publikum