Samarbeid på Cathinka

Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2019 er 1. februar.

Lovisenberg diakonale høgskole avsetter årlig midler til samarbeidsprosjekt som har som målsetning å styrke kvaliteten på praksisstudiene til studentene og/eller kvaliteten på tjenesteutøvelsen.

Midlene tildeles etter skriftlig søknad og søknadsfristen for tildelinger i 2019 er 1. februar 2019.

Følg denne linken til siden om samarbeidsprosjekter for nærmere informasjon. Her ligger også kontaktinformasjon dersom du for eksempel ønsker å få en tilbakemelding på tematikk før du starter søknadsprosessen.

Prioriterte utviklingsområder for 2019/2020 er:

1. Konkretisering av læringsutbytter ved praksisstudier i samarbeid slik at praksisfelt og høgskole deler språk, innhold og vurdering ved denne læringsmetoden

1.1 Prosjektforslag bør knyttes til ny Forskrift om felles rammeplan med læringsutbyttebeskrivelser for alle helse- og sosialfaglige utdanninger.

 1.2 Innsatsområder begrunnet i den nasjonale rapporten Kvalitet i praksisstudier med vekt på

  • Kvalifisering av veiledere for praksisstudier
  • Rollen som veileder
  • Utprøving/iverksetting av en modell/ulike modeller for praksisveiledning

2. Prøve ut læresituasjoner for tverrprofesjonell samarbeidslæring

3. Pasientsikkerhet og kvalitet - samarbeid mellom praksisfelt og LDH

4. Frie midler - tildeles prosjektsøknader fra praksisfeltet

 

Velkommen som søker!