Lansering av Studentbarometeret 2017

Studentstemmer om kvalitet: Digitalisering, arbeidslivsrelevans og medvirkning

I dag ble resultater fra Studiebarometeret 2017 offentliggjort. Undersøkelsen viser studenters vurderinger av kvalitet i studietilbudene ved landets høgskoler og universiteter.

LDH er svært fornøyd med en samlet svarprosent på 81 % blant våre studenter. Dette gjenspeiler et høyt engasjement for studiestedet, og en tydelig studentstemme er viktig for å kunne justere tiltak for høy studiekvalitet.
 
Med en høy inntaksgrense på bachelorprogrammet i sykepleie ved LDH er naturlig nok studentenes forventninger til studiet høye. Da er det gledelig å se at også tilfredsheten er høy. Resultatene viser at LDHs bachelorstudenter går på studieprogrammet de helst vil gå på, og at de alt i alt er tilfreds med sitt studieprogram.
 
– Dette er svært gledelig, men vi hviler ikke på laurbærene. Dette inspirerer og motiverer til videre innsats for å skape et godt studiemiljø og læringsmiljø. Vi skal utdanne fremtidens sykepleiere med kompetanse og ferdigheter til å sikre befolkningens behov for sykepleie og videreutvikling av faget, sier studielederne Unni Jenssen og Edith Roth Gjevjon.
 

Fokus på digitale læringsformer

NOKUT har i årets Studiebarometer bedt studentene om å vurdere ulike sider ved digitalisering i høyere utdanning. Fra 2012 har alle som begynner på bachelorstudiet i sykepleie ved LDH brukt iPad som er ferdig konfigurert med digitalt læringsinnhold. Mobil teknologi brukes i ulike deler av undervisnings-, vurderings- og praksissituasjoner. Vi ser at erfaringene nå slår positivt ut i årets Studiebarometer.

Med stadig mer avansert teknologi i helsetjenestene må utdanningssektoren speile utviklingen og integrere teknologi i studietiden på alle utdanningsnivå. Teknologien endrer innholdet i utdanningsprogrammene og måten vi underviser på. LDH fortsetter trykket på mobil teknologi, studentaktive og digitale læringsformer, samt delingskultur og samspill på digitale arbeidsflater. LDH er enig med forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø som vektlegger at alle skal med - digitalisering er ikke et frivillighetarbeid for ildsjeler.  
 
– Vi vil at høgskolen og LDHs studenter skal være rustet for å utvikle helse- og velferdstjenestene. Det vi nå ønsker oss er muligheten til å kommunisere mer tidsmessig med tjenestene uten at det går på akkord med informasjonssikkerhet om pasienter. Skal vi være praksisnære trenger vi moderne kanaler for informasjonsdeling og samspill, sier rektor Lars Mathisen.
 

Høy arbeidslivsrelevans og praksisnære tilbud

Med yrkesrettede studietilbud er det gledelig å se at LDHs studenter vurderer LDHs studieprogrammer som svært relevante og at de gir god kompetanse for arbeidslivet. Studentene oppfatter også at deres studieprogram gir gode jobbmuligheter og at det er et tett samarbeid med arbeidslivet. Her svarer LDHs studenter høyere enn både landssnittet på bachelor i sykepleie og det generelle landssnittet for bachelorutdanninger.
 
Studiebarometeret gir også resultater fra masterstudenters opplevelse av studiekvalitet. LDH tilbyr masterstudium i avansert klinisk sykepleie, med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Ved LDH er det viktig å rette studietilbudet inn mot studenter som har erfaring fra arbeidslivet, er i en mer etablert livsfase, og som ofte er i en god dialog med arbeidsgiver om hva som kan være felles nytte av studier og prosjekt underveis i utdanningen. 

Praksisstudier er en sentral læringsform i masterstudiet med utvikling av handlings- og vurderingskompetanse. For å skape sammenheng i utdanningsløpet vektlegger LDH et tett samarbeid mellom praksis og høgskole. Resultater fra Studiebarometeret viser at kommunikasjonen med praksissted og høgskole vurderes som god, og at erfaringer fra praksis brukes aktivt til diskusjon og refleksjon i teoriundervisningen. Dette er innsatsområder LDH prioriterer høyt. 
 

Pilotprosjekt for studentaktive metoder

Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie kan gjennomføres både på heltid og deltid, noe som gir valgfrihet og fleksibilitet. Heltidsstudentene har i høst deltatt i pilotprosjekt for studentaktive metoder innen emnet "Håndtering av komplekse pasienttilstander". Sett i lys av dette er resultater fra Studiebarometeret positive og interessante. Studentene skårer høyt på at de får tilbakemelding på oppgaver ved bruk av digitale hjelpemidler, og at de selv deltar mer aktivt når faglig ansatte bruker digitale hjelpemidler. Studentene vurderer også at undervisningslokalene i stor grad er tilpasset digitalisering.

Resultatene viser at masterstudentene er motivert for studieinnsats og at de alt i alt er tilfredse. På spørsmål om 'medvirkning' kommer det frem et forbedringspotensial. Her har LDH igangsatt tiltak med referansegruppe med deltakelse fra studenter og lærere.

– Det er mål om at dette tiltaket vil bidra til en positivt utvikling som vil gjenspeiles i studentenes vurdering i Studiebarometeret 2018, kommenterer studieleder Anne Lene Sørensen.

 

For flere resultater se NOKUTS egen nettside om Studiebarometeret.