Rita og Ådel

To ansatte ved LDH har fått opprykk til professor.

Gratulerer til Ådel Bergland og Rita Jakobsen som har fått opprykk til professor.

Rita og Ådel med blomster. Foto: Mai Hermansen

Ådel Bergland og Rita Jakobsen, begge ansatt ved avdeling for master-, etter- og videreutdanning ved LDH, er av høgskolestyret gitt opprykk til professor. En sakkyndig komité har vurdert deres vitenskapelige arbeider og profil som forskere, og funnet begge professorkompetente. 

Professortittel er den høyeste formelle kvalifisering innen universitets- og høgskolesystemet og en ettertraktet milepæl i en forskerkarriere.

– Ådel og Rita har over mange år bidratt betydelig til utdanning og forskning ved LDH, og vi gleder oss både over den personlige anerkjennelsen ved opprykket, og markeringen av fagmiljøets kompetanse og kunnskapsproduksjon, sier rektor Lars Mathisen.


Spennende forskningsfelt

Vi har tatt en prat med begge to for å få vite litt mer om deres forskning.

Ådel Bergland har i hele sin forskerkarriere vært fokusert på forskningsfeltet helsetjenester til eldre i kommunehelsetjenesten.

Ådel Bergland har fått opprykk til professor.

– Jeg har vært opptatt av både pasientgruppen og personalgruppen, helsepersonell på ulike utdanningsnivå og sykepleiere spesielt, forteller Ådel.

– Fra pasientenes perspektiv har jeg vært opptatt av hvilke forhold som bidrar til at sykehjemmet kan oppleves som et godt sted å være og trives for eldre med komplekse helseproblemer og behov for omfattende helsehjelp. Når det gjelder personalgruppen har jeg vært opptatt av spørsmål om å rekruttere og beholde sykepleiere i fagfeltet, helsepersonells vurdering og ivaretagelse av psykososiale behov, både på sykehjem og i hjemmetjenesten, samt ulike måter å utvikle helsepersonells kompetanse i den hensikt å bidra til økt kvalitet på sykepleietjenesten i sykehjem.

På sin side har Rita Jakobsen et bredt forskningsfelt som omfatter organisasjon og samhandling, demensomsorg, palliativ omsorg, helsetjenesteforskning med fokus på helhetlig pasientforløp, etikk og profesjonspraksis inkludert den praktiske kunnskapens teori.

En karriere innen forskning

rita

Som utdanningsinstitusjon, i tillegg til forskningsinstitusjon, er det ett spørsmål som er sentralt å stille til de ferske professorene ved Lovisenberg diakonale høgskole:

Hva er ditt råd til studenter som er nysgjerrig på en karriere innen forskning?

Nysgjerrighet og undring er to sentrale egenskaper for å drive med forskning ifølge Rita Jakobsen.

– Jeg liker å snakke med studentene på masterstudiet i avansert klinisk sykepleie om gleden ved å forske og gleden ved å finne ut av ulike problemstillinger, og håper at de, gjennom studiet og masteroppgaven erfarer litt av dette selv, forteller Rita.

Videre trekker Ådel frem betydningen av å engasjere seg.

– Å holde på med forskning betyr at man stadig utfordres til å stille nye interessante spørsmål og finne svar, som igjen skaper nye spørsmål. En kontinuerlig læringsprosess som er spennende å ta del i, sier Ådel

 

Å forske på Lovisenbergområdet

Hvilke muligheter gir Lovisenbergområdet som forskningsfelt?
– Som det går frem av mine forskningsinteresser favner de bredt sykepleiefaglig, tverrfaglig og helsepolitisk. Jeg tenker Lovisenbergområdet har mange mulig forskningsfokus innenfor mine interessefelt, sier Rita.
 
Videre utdyper Ådel.
– Lovisenbergområdet gir gode muligheter for forskning og forskningssamarbeid. Jeg har gjennomført flere prosjekter i samarbeid med Cathinka Guldbergsenteret, både forsknings- og fagutviklingsprosjekter.