Studentombud

Alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler skal ha tilgang til et studentombud.

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå. Ombudet har selv ikke myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved LDH. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt.
 
Studentprest Liv Arnhild Romsaas fungerer som studentombud ved LDH inntil permanent studentombudsordning er etablert.
 
Kontaktinfo: Liv Arnhild Romsaas kan nås på tlf: 926 50 399 og e-post: Liv.Arnhild.Romsaas@ldh.no