skjermoppløsning_maks

Verdier og etiske utfordringer i klinisk praksis

Søker du kompetanse og fordypning i etiske perspektiv og utfordringer som er særlig aktuelle i møte med akutt og kritisk syke i et multikulturelt og komplekst helsevesen? Søknadsfrist 15. april.

LDH tilbyr et åpent emne på masternivå, og emnet er aktuelt for deg som arbeider i spesialisthelsetjenesten eller innenfor kommunenes helse og omsorgstjenester

Hensikten med dette emnet er å belyse ulike verdier og verdikonflikter som gjør seg gjeldende i klinisk praksis. Emnet har som mål at studentene skal få økt sin bevissthet om strukturelle, kontekstuelle, relasjonelle og individuelle faktorer som påvirker profesjonell praksis og den enkelte yrkesutøvers mulighet til å utøve faglig og etisk forsvarlig helsehjelp.

 

Noe av kompetanse du vil tilegne deg

 • reflektere over betydningen av relasjoner, kontekst og strukturer for utøvelsen av profesjonell og etisk forsvarlig praksis
 • reflektere over betydningen av egne og andres verdier og livssyn for klinisk praksis
 • identifisere aktuelle verdikonflikter i (egen) klinisk praksis
 • drøfte relevante etiske utfordringer ut fra ulike etiske perspektiv og hensyn 

 

Emnet er en del av Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie. Full studieplan for mastergraden kan du lese på mastergradens side.

 

Innhold

 • Etikk, relasjoner og kontekst
 • Personlig ansvar, institusjonelle rammer og pasientenes og pårørendes rettigheter Profesjonell makt og avmakt
 • Verdikonflikter i en multikulturell kontekst
 • Teknologi og verdier
 • Prioriteringsbeslutninger og rettferdighetshensyn Behandlingsbegrensning/avslutning av livsforlengende behandling
 • Eksistensielle utfordringer knyttet til alvorlig sykdom og død

 

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • reflektere over betydningen av relasjoner, kontekst og strukturer for utøvelsen av
 • profesjonell og etisk forsvarlig praksis
 • reflektere over betydningen av egne og andres verdier og livssyn for klinisk praksis
 • gjøre rede for muligheter og begrensninger ved egen rolle som forvalter av verdier i et komplekst helsevesen
 • kritisk vurdere virksomme verdier i helsevesenet generelt og egen profesjon spesielt
 • identifisere aktuelle verdikonflikter i (egen) klinisk praksis
 • drøfte relevante etiske utfordringer ut fra ulike etiske perspektiv og hensyn
 • begrunne og argumentere for egne handlingsvalg overfor andre involverte
 • initiere og delta i samtaler om eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom og død

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Ressursforelesninger 
 • Seminar
 • Refleksjonsgrupper 
 • Selvstudium

 

Vurderingsform

Gruppeeksamen bestående av en muntlig presentasjon der en erfart etisk utfordring fra klinisk praksis redegjøres for, analyseres, og ulike handlingsmuligheter drøftes. Før fremlegget leverer gruppen en disposisjon (for eksempel i form av en power-point presentasjon).

Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått

 

Siste nytt

 1. Ledig stilling: Seniorkonsulent/førstekonsulent læringsteknologier og digital kompetanse
 2. Ledig stilling: Digital pedagogisk rådgiver
 3. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
 4. LDH får nye nettsider
 5. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19