skjermoppløsning_maks

Masterstudium i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i allmennsykepleie eller intensivsykepleie

Ønsker du å styrke din kliniske vurderings- og handlingskompetanse og kvalifisere deg til å bli en spesialsykepleier som kan håndtere fremtidige utfordringer i spesialist og kommunehelsetjenesten? Ønsker du å bidra i utviklingen av ditt eget kliniske fagområde? SøknadsWeb åpner januar 2019. Neste søknadsfrist våren 2019.

Studiet er tilrettelagt for sykepleiere med klinisk erfaring som vil videreutvikle sin formelle og reelle kompetanse for å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert og omsorgsfull behandling av alvorlige syke pasienter i og utenfor sykehus.

 

I masterstudiet kan du velge mellom to spesialiseringer:

Allmennsykepleie

Intensivsykepleie

 

Noe av kompetansen du vil tilegne deg i løpet av studiet:

  • Inngående kunnskaper om og ferdigheter i å utføre systematiske vurderinger hos pasienter som er utsatt for, eller har fått en forverring i sin helsetilstand.
  • Iverksette tidlig innsats ved akutt forverring i komplekse pasientsituasjoner som oppstår i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, eller i overgangen mellom disse.
  • Planlegge og gjennomføre spesialisert sykepleie og delegert medisinsk behandling til pasientmålgruppen.
  • Samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tjenestenivå.
  • Initiere, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekter rettet mot innovasjon og kontinuerlig kvalitetsarbeid.

Les mer om hva du lærer.

 

Intervju med masterstudenter

Intervju med to mastergradsstudenter

 

For informasjon om aktuelle arbeidssteder for sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk sykepleie, se her (infographic).

Modell MAKS

 

Fulltid fra høst 2018 – 2 år

Semester

 

Emne

Praksis

studier

Studie

poeng

Sem 1:

30 sp

C1: Patofysiologi ved akutt og/eller kritisk sykdom

 

10

A1: Vurdering av pasientens helsestatus

7 uker

10

B1: Vitenskapsteori og metode

 

10

Sem 2:

30 sp

C 2: Patofysiologi, farmakologi og medisinsk behandling

 

10

A2, del 1: Håndtering av komplekse pasienttilstander

11 uker

15

B2: Prosjektplanlegging

 

5

Sem 3:

30 sp

A2, del 2: Håndtering av komplekse pasienttilstander

8 uker

15

A3: Organisasjon og samhandling

2 uker

10

A4: Verdier og etiske utfordringer i klinisk praksis (åpent emne)

 

5

Sem 4:

30 stp

D: Masteroppgave

 

30

Totalt

 

 

120

 

Deltid fra høst 2018 – 3 år 

Sem 1: 

20 sp

C1 Patofysiologi ved akutt og/eller kritisk sykdom

 

10

A1 Vurdering av pasientens helsestatus

7 uker

10

Sem 2:

20 sp

C 2 Patofysiologi, farmakologi og medisinsk behandling

  

10

B1 Vitenskapsteori og metode

 

10

Sem 3:

15 sp

A3 Organisasjon og samhandling

2 uker

10

A4 Verdier og etiske utfordringer i klinisk praksis (åpent emne)

 

5

Sem 4:

20 sp

A2, del 1 Håndtering av komplekse pasienttilstander

11 uker

15

B2 Prosjektplanlegging

 

5

Sem 5:

25 sp

A2, del 2 Håndtering av komplekse pasienttilstander 

 8 uker

15

D Masteroppgave

 

 

30

Sem 6:

20 stp

D Masteroppgave

 

Totalt

 

 

120

 

 

Studiets organisering og innhold

Studiet gjennomføres som et deltidsstudium over 3 år, med gjennomsnittlig 20 studiepoeng per semester. Studiet kan også gjennomføres som et fulltidsstudium over 2 år. 

 

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Se sidene for internasjonalisering for å finne våre samarbeidspartnere.

 

Stipend/utdanningsstilling

Flere av sykehusene/helsefortakene tilbyr stipend eller utdanningsstillinger. Ulike støtteordninger finnes også innenfor kommunehelsetjenesten. Kontakt sykehus/ helseforetak/ kommune vedrørende spørsmål om dette.

 

Det er mulig å søke fritak fra deler av studiet

Det er utarbeidet eget reglement med overgangsordninger for studenter som har tatt utdanning på høgskole- og universitetsnivå, og som kan søke fritak fra deler av masterstudiet. Fritak gis på bakgrunn av individuell søknad. Det forutsettes at søknadene underbygges med vedlagt studieplan og pensumliste.

 

Siste nytt

  1. Elektronisk studentbevis
  2. Besøk fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF
  3. Hjemløs i storbyen – utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere
  4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler
  5. 150 års jubileum