LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

 

Utvalgte publikasjoner

 • Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv (2018). Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry. NORD LDH UIA
   
 • Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018). Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry; Volume 64(4) s. 359-366. HINN LDH LDS SI UiO
   
 • Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone (2018). Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing; Volume 21. LDH OUS UiO
   
 • Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (2018). Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Volume (13) s. 801-811. LDH OUS STO UiO UIS
   
 • Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke (2018). Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics. OSLOMET LDH
   
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare; Volume 6(2) s. 279-285. LDH UIS

Forskning

 1. Samarbeid på Cathinka

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2019 er 1. februar.
  Les mer
 2. Nina Kynø MAKNY

  Ny mastergrad i avansert klinisk nyfødtsykepleie ved LDH

  Denne våren fikk LDH godkjent søknaden om akkreditering av NOKUT for den nye mastergraden i avansert klinisk nyfødtsykepleie. Det første kullet vil starte på nyåret 2019, men allerede høsten 2018 vil de som tidligere har en videreutdanning i nyfødtsykepleie få mulighet til å ta påbygg til mastergrad.
  Les mer
 3. Diakonale verdier og åndelig og eksistensiell omsorg til sårbare og utsatte pasientgrupper i norsk helsetjeneste

  Ivaretakelse av sårbare og utsatte pasientgruppers åndelige og eksistensielle behov er en helseoppgave som stiller høye krav til fagkompetanse. Flere studier viser at helsepersonell ofte føler seg usikre på utøvelse av åndelig og eksistensiell omsorg, og at pasienter i liten grad opplever at deres åndelige og eksistensielle utfordringer og behov blir etterspurt og ivaretatt av helsevesenet.
  Les mer
 4. Disputas Randi Tofthagen

  Doktorgradsavhandling: Recovery fra selvskade

  Selvskade er et komplekst fenomen. Å selvskade kan innebære å ha psykisk smerte/lidelse, å skade kroppen sin, ha sosial skam, isolere seg og ha eksistensiell smerte. Samtidig erfarer personen at å skade seg selv kan gi lindring av psykisk lidelse for en kort periode da de ikke har andre måter å mestre smerten/lidelsen på. Randi Tofthagen har forsket på recovery-prosessen fra selvskade hos voksne mennesker i sin doktorgradsavhandling.
  Les mer
 5. Randi Tofthagen disputas

  Disputas: Randi Tofthagen 11.05.18

  Kandidat i sykepleievitenskap Randi Tofthagen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Recovery from self-harm. A qualitative study". Disputasen vil finne sted på Lovisenberg diakonale høgskole.
  Les mer
 6. Tiltredelsesforelesning Professor Rita Jakobsen 25. april

  Onsdag 25. april kl.14-15.30 vil Rita Jakobsen holde sin tiltredelsesforelesning som professor med tema: Ledelse og samhandling - nødvendige kompetanseområder i avansert klinisk sykepleie.
  Les mer
 7. Ellisiv Lærum Jacobsen2

  Disputas: Ellisiv Lærum Jacobsen 20.04.18

  Ellisiv Lærum Jacobsen skal forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) i helsevitenskap: Nutritional risk, Health-Related Quality of Life and Associated Factors in Older Non-Hospitalized People and Geriatric Patients.
  Les mer
 8. Tiltredelsesforelesning professor Ådel Bergland

  Tiltredelsesforelesning professor Ådel Bergland

  Torsdag 22. februar holdt Ådel Bergland sin tiltredelsesforelesning som professor.
  Les mer
 9. Disputas Kari Lislerud Smebye

  Doktorgradsavhandling: Beslutningsprosesser i demensomsorgen

  I dag er 78.000 mennesker rammet av demens i Norge. I løpet av de neste 30-40 årene er tallet ventet å fordoble seg. Demens er en sykdom som ikke rammer bare én person, men også en veldig stor gruppe pårørende. Kari Lislerud Smebye forteller at det er en sykdom vi vil møte over hele linja i helsetjenesten. Nå har hun skrevet en doktorgradsavhandling om beslutningsprosesser i demensomsorgen.
  Les mer
 10. Simulering Hege

  LDH tilbyr nå simulering for lærere

  Simulering for lærere er et nytt tilbud som nå lanseres og tilbys til alle lærere og interesserte ved LDH. Målgruppen er alle som bruker, ønsker å bruke eller er nysgjerrige på simulering som pedagogisk metode.
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.