LDH har tre hovedområder for FOU

 • Pasientnær klinisk forskning
 • Helsetjenesteforskning
 • Pedagogisk forskning

Noen av våre publikasjoner

LDHs forsknings- og utviklingsarbeid dokumenteres i Cristin. Cristin brukes også for å avlevere data om vitenskapelig publisering til Kunnskapsdepartementet. 
Se alle LDH-publikasjoner i Cristin.

 

Utvalgte publikasjoner

 • Hillestad, A. (2019). Menneskelige(re) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem, Nr. 72. Universitetet i Oslo, Det teologiske fakultet (doktorgradsavhandling).

 • Karlsen, M. M. W., Heggdal, K., Finset, A., & Heyn, L. G. (2019). Attention‐seeking actions by patients on mechanical ventilation in intensive care units: A qualitative study. Journal of clinical nursing 28 (1-2), 66-79. doi: https://doi.org/10.1111/jocn.14633

 • Nyhagen, R; Sjöberg, M; Austenå, M; Sørensen, AL; Høybakk, JB; Heggdal, K. (2019). Små organisatoriske grep kan gi bedre praksisveiledning på intensivavdelinger. Sykepleien Forskning, s. 1-17.

 • Pedersen, I., Lee Solevåg, A., & Solberg, M. T. (2019, September). Simulation-based training promotes higher levels of cognitive control in acute and unforeseen situations. Clinical Simulation in Nursing, 34(C), 6-15. doi: https://doi.org/10.1016/j.ecns.2019.05.003.

 • Steindal, S. A., Torheim, H., Oksholm, T., Christensen, V. L., Lee, K., Lerdal, A., ... & Borge, C. R. (2019). Effectiveness of nursing interventions for breathlessness in people with chronic obstructive pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. Journal of advanced nursing, 75(5), 927-945.

 • Aagaard, Hanne; Hall, Elisabeth O.C.; Ludvigsen, Mette Spliid; Uhrenfeldt, Lisbeth; Fegran, Liv (2018). Parents´ experiences of neonatal transfer. A meta-study of qualitative research 2000-2017. Nursing Inquiry. NORD LDH UIA
   
 • Abraham, Ruth; Lien, Lars; Hanssen, Ingrid (2018). Coping, resilience and posttraumatic growth among Eritrean female refugees living in Norwegian asylum reception centres: A qualitative study. International Journal of Social Psychiatry; Volume 64(4) s. 359-366. HINN LDH LDS SI UiO
   
 • Alfheim, Hanne Birgit; Hofsø, Kristin; Småstuen, Milada Cvancarova; Tøien, Kirsti; Rosseland, Leiv Arne; Rustøen, Tone (2018). Post-traumatic stress symptoms in family caregivers of intensive care unit patients: A longitudinal study. Intensive & Critical Care Nursing; Volume 21. LDH OUS UiO
   
 • Bentsen, Signe Berit; Miaskowski, Christine; Cooper, Bruce A.; Christensen, Vivi Lycke; Henriksen, Anne Hildur; Holm, Are Martin; Rustøen, Tone (2018). Distinct pain profiles in patients with chronic obstructive pulmonary disease. The International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease; Volume (13) s. 801-811. LDH OUS STO UiO UIS
   
 • Egede-Nissen, Veslemøy; Sellevold, Gerd Sylvi; Jakobsen, Rita; Sørlie, Venke (2018). Minority healthcare providers experience challenges, trust, and interdependency in a multicultural team. Nursing Ethics. OSLOMET LDH
   
 • Heggdal, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland; Hofoss, Dag (2018). The effect of a person-centered and strength-based health intervention on recovery among people with chronic illness. European Journal for Person Centered Healthcare; Volume 6(2) s. 279-285. LDH UIS

Forskning

 1. Samarbeid på Cathinka

  Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020

  Frist for å søke prosjektmidler til samarbeidsprosjekt mellom enheter i kommune- og spesialisthelsetjenesten og LDH i 2020 er 3. februar.
  Les mer
 2. Jaro konferanse Japan

  App-prosjekt presentert i Japan

  LDHs forskningsprosjekt "Praksisstudier i sykepleierutdanningen: en digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet" ble i begynnelsen av november presentert på The Asian Conference on Eductaion i Tokyo. Konferansen hadde 600 deltakere fra 40 forskjellige land.
  Les mer
 3. Simuleringsseminar 05.11.19-1

  Simuleringsseminar - Realiteter og virtuell virkelighet

  Samarbeidsgruppen for simulering og ferdighetslæring ved Lovisenberg diakonale høgskole (LDH), Høgskolen i Innlandet (HINN) og Høgskolen i Østfold (HiØ) inviterte 5. november til seminar om simulering i helse og velferdsfagene. Temaet for årets seminar var "Når kvantitet utfordrer kvalitet".
  Les mer
 4. Disputas Siv Stafseth 25.09.19

  Disputas: Behov for sykepleie på intensivavdelinger

  Siv Stafseth har i sin doktogradsavhandling målt pasienters behov for sykepleie på norske intensivavdelinger. Det kan være en utfordring å bemanne en slik avdeling med rett antall og rett kompetanse som vil ivareta pasientsikkerhet og forsvarlig behandling. Det viktigste funnet er at verktøyet Nursing Activities Score - NAS kan måle behovet for sykepleie, og at verktøyet kan belyse kostnader for bemanning på avdelingene.
  Les mer
 5. Disputas Rebecka Norman 9. september

  Disputas: Measuring nursing practice in Norwegian nursing homes

  I Norge er det en økende andel eldre, og ved norske sykehjem er det en økende andel skrøpelige pasienter med komplekse omsorgsbehov. Samtidig er det begrensede ressurser og mindre tilgang til faglært personell. I sykehjem møter personell utfordringer med å prioritere hva som kan utføres og hva som må utelates ved mangel på tid. Denne prioriteringsprosessen påvirkes blant annet av egenskaper ved praksismiljøet. I sin doktorgradsavhandling har Rebecka Maria Norman utviklet og evaluert to spørreskjemaer som måler to sider av sykepleiepraksis i norske sykehjem, henholdsvis praksismiljøet og ikke utført pleie. 
  Les mer
 6. Kick-off forskningsprosjekt 25.09.19

  Kick-off for app-prosjekt

  Forskningsprosjektet "Praksisstudier i sykepleierutdanningen: En digital løsning for å øke fleksibilitet, kvalitet og effektivitet" har mottatt millionstøtte til nyskapende undervisning fra Diku. Onsdag 25. september var det kick-off for prosjektet med prosjektdeltakere, brukere og utviklere. 
  Les mer
 7. Nyfødt prematur baby og gammel dame

  Forskningsdagene 2019

  Liv og helse eller makt? Mennesket og miljø i helseinstitusjoner
  Les mer
 8. Gjesteforelesning Morrison-Beedy

  Gjesteforelesning: "Evidence-based practice: What we say and what we do"

  Dianne Morrison-Beedy Ph.D., RN, FAANP, FNAP, FAAN gir gjesteforelesning som Fulbright Specialist ved LDH.
  Les mer
 9. Disputas Anne Kathrine Langerud

  Disputas: Pain, Symptoms and Health Related Quality of Life in Intensive Care Survivors

  Hva er langtidsutkommet hos intensivpasienter? Anne Kathrine Langerud har jobbet som intensivsykepleier i snart 20 år. I sin doktorgradsavhandling har hun studert forekomsten av kroniske smerter, ulike symptomer som angst, depresjon, fatigue, Post traumatisk stress symptomer (PTSS) og søvnvansker, samt vurdering av egen livskvalitet hos intensivpasienter. 
  Les mer
 10. Adelheid_disputas

  Disputas: Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem

  Å gi et bidrag til å bedre omsorgen til personer som bor i skjermede avdelinger på sykehjem var bakgrunnen for Adelheid Hillestads doktogradsprosjekt "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem".
  Les mer

FoU-arbeid ved LDH

Senter for klinisk sykepleieforskning er et forum for høgskolens FoU-arbeid og FoU-tilknyttede funksjoner inn mot bachelorstudiet i sykepleie, samt videre- og mastergradsutdanningene. Senteret ledes av forskningsleder i samarbeid med professorene.

Les mer om FoU her.

Informasjon om samarbeidsprosjekter

LDH utlyser prosjektmidler (samarbeidsmidler) for å stimulere faglig utviklingsarbeid i samarbeid mellom høgskolen og praksisstedene, spesielt i relasjon til praksisundervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid.