_D3S9195

Bachelor i sykepleie

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom sykepleierutdanningen teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. LDH er en rendyrket sykepleierhøgskole sentralt i Oslo.

Sykepleie er et spennende og utfordrende yrke som gir kompetanse til å arbeide i alle områder i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt. Med en bachelorgrad i sykepleie har du en spennende og allsidig utdanning som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet. I tillegg gir en sykepleierutdanning deg mange muligheter til videre utdanning og spesialisering.

 

Dette vil du lære på bachelor i sykepleie

Innholdet i bachelorutdanningen utgjør 180 studiepoeng totalt. Det vil si at et tre-årig heltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng per semester. Bachelorutdanningen i sykepleie veksler mellom teoretiske og praktiske studier.

Utdanningens første to semestre gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter i klinisk sykepleie. Det gis en grundig innføring i medisinske og naturvitenskapelige emner. I praksisstudier møter du pasienter med stabile og avklarte sykdomstilstander.

I tredje og fjerde semester videreutvikles kompetansen for å kunne møte og gi sykepleie til pasienter som står i fare for, eller har utviklet, akutt og kritisk sykdom. Praksisstudiene foregår i spesialisthelsetjenesten og sykehus, og du lærer om utfordringer og tiltak for å sikre gode og sammenhengende pasientforløp. I den teoretiske undervisningen inngår sykdomslære og sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

I femte og sjette semester arbeider studentene med å utvikle selvstendighet, fordype kunnskapen, og tre inn i roller med krav til fagutvikling og lederskap. Praksisstudiene gir sykepleiefaglige utfordringer på ulike arenaer, i hovedsak innen kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasientmålgruppene kan ha behov for kroppslig og psykisk helsehjelp til komplekse, varige og sammensatte lidelser.

Deler av undervisningen skjer i forelesninger

 

Studiet er lagt opp slik at kunnskapene bygger på hverandre fra ett semester til det neste. Det betyr at du som student ikke er ferdig med fagstoffet etter avsluttet semester, men at kunnskapen må brukes aktivt videre i studiene.

Det kan derfor være lurt å ta gode notater! Cathinka Guldberg var kjent for sine gode notattagningsferdigheter.

Det er mulighet for studier i utlandet i deler av bachelorutdanningen.

 

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole

Høgskolens syn på læring er at den i stor grad skjer gjennom egenaktivitet og samhandling. Det legges til rette for studentaktive undervisningsformer gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser. Ferdighetssenteret, hvor du øver opp praktiske ferdigheter, benyttes ofte. Arbeidsformene skal stimulere deg som student til å bli kunnskapssøkende og fagkritisk. Undervisning foregår for det meste på dagtid, men det kan forekomme ettermiddagsundervisning.

Studenter jobber med gruppearbeid

 

Praksisstudier

Studiet består av 50% praksisstudier. Studentene må regne med reising i forbindelse med praksisstudier, og at praksis kan være på ettermiddag- og kveldstid. Høgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Oslo-området, andre steder i Norge eller i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler. Les mer om praksisstudier her.

I tillegg til å være utplassert på ulike praksissteder vil studentene bruke ferdighetssenteret ved LDH til å lære og trene på praktiske prosedyrer i sykepleien. Ferdighetstreningen skal være så realistisk som mulig sammenliknet med det studentene vil møte ute i praksis. På denne måten vil trening i ferdighetssenteret gjøre studentene bedre forberedt til praksisstudier. Få mer informasjon om ferdighetssenteret her.

 

Teknologi i studietiden

Etablering av studentaktive og digitale læringsformer er et viktig satsingsområde ved LDH. Studenter som begynner på bachelor i sykepleie ved LDH vil få utlevert en iPad av nyere modell som er ferdig konfigurert med digitalt læringsinnhold. iPaden vil bli brukt som en del av undervisningen i forelesninger, gruppearbeid, ferdighetssenteret og praksisstudier. Du kan lese mer om iPad-tilbudet ved LDH her. I tillegg brukes læringsplattformen Canvas som er bedre tilpasset bruk i høyere utdanning. Vi tilbyr alle studenter opplæring ved bruk av iPad og Canvas.

Det blir tatt i bruk stadig mer avansert teknologi i helsenorge. Derfor er det viktig å arbeide med teknologiske hjelpemidler i studietiden.

 

Studentmiljø

På LDH blir du allerede fra første studiedag tatt godt i mot av faddere og inkludert inn i et aktivt studentmiljø. Vi har flere studentdrevne organisasjoner og utvalg som sørger for aktiviteter og sosiale arrangementer for alle studenter allerede fra studiestart. De jobber for å skape møteplasser hvor man som ny student kan bli kjent med studentmiljøet. Du har i tillegg mulighet til å engasjere deg ved å ta et verv i en av disse. Les mer om studentmiljøet ved LDH her.

 

Utveksling

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieopphold i utlandet kan gi nye faglige perspektiver, interkulturell kompetanse, økte språkkunnskaper og internasjonal erfaring. LDH har bilaterale avtaler og nettverksavtaler med institusjoner i Europa, Afrika, Nord–Amerika og Australia. Videre har høgskolen nettverksavtaler med høgskoler i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet gir gode muligheter for student- og lærerutveksling både til og fra LDH. Varigheten på utvekslingen kan være 3 måneder eller et semester. Les mer om utvekslingsmuligheter her.

 

Hva kan du bli etter studiene?

Med en Bachelor i sykepleie blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Når du har jobbet noen år som sykepleier er det også mulig å spesialisere deg inn mot konkrete fagfelt. Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr flere master-, etter- og videreutdanninger. 

Klikk her for å se en oversikt over alle våre studieprogram

Klikk her for å se noen yrkesmuligheter som sykepleier

  

Mitt yrke: Sykepleier

 

Opptaks- og karakterkrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det også være et krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Man kan også søke om opptak på grunnlag av realkompetanse (jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 6-2).

Studiekoden er 230050.

Poenggrensen for hovedopptaket 2018 var 54,3 i ordinær kvote og 45,4 i kvote for førstegangsvitnemål.

I tillegg kreves politiattest som må leveres ved opptak til utdanningen. Informasjon vedrørende politiattest kan du lese her. 

Søknadsfristen er 1. mars/15. april i Samordna opptak.

 

Siste nytt

  1. Elektronisk studentbevis
  2. Besøk fra Oslo universitetssykehus og Vestre Viken HF
  3. Hjemløs i storbyen – utfordringer og muligheter i møte med marginaliserte medborgere
  4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler
  5. 150 års jubileum