_D3S9195

Bachelor i sykepleie

Velger du å studere sykepleie, får du gjennom utdanningen teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som hjelper deg å forebygge sykdom og hjelpe mennesker med sykdom og helsesvikt.

Dette vil du lære 

Utdanningens første to semestre gir grunnleggende kunnskap og ferdigheter i klinisk sykepleie. Det gis en grundig innføring i medisinske og naturvitenskapelige emner. I praksisstudier møter du pasienter med stabile og avklarte sykdomstilstander.

I tredje og fjerde semester videreutvikles kompetansen for å kunne møte og gi sykepleie til pasienter som står i fare for, eller har utviklet, akutt og kritisk sykdom. Praksisstudiene foregår i spesialisthelsetjenesten og sykehus, og du lærer om utfordringer og tiltak for å sikre gode og sammenhengende pasientforløp. I den teoretiske undervisningen inngår sykdomslære og sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

I femte og sjette semester arbeider studentene med å utvikle selvstendighet, fordype kunnskapen, og tre inn i roller med krav til fagutvikling og lederskap. Praksisstudiene gir sykepleiefaglige utfordringer på ulike arenaer, i hovedsak innen kommunal helse- og omsorgstjeneste. Pasientmålgruppene kan ha behov for kroppslig og psykisk helsehjelp til komplekse, varige og sammensatte lidelser.

Det er mulighet for studier i utlandet i deler av bachelorutdanningen.

Deler av undervisningen skjer i forelesninger

 

Undervisningen

Høgskolens syn på læring er at den i stor grad skjer gjennom egenaktivitet og samhandling. Det legges til rette for studentaktive undervisningsformer gjennom individuelle og kollektive læringsprosesser. Ferdighetssenteret, hvor du øver opp praktiske ferdigheter, benyttes ofte. Arbeidsformene skal stimulere deg som student til å bli kunnskapssøkende og fagkritisk. Undervisning foregår for det meste på dagtid, men det kan forekomme ettermiddagsundervisning.

Studenter jobber med gruppearbeid

 

Praksisstudier

Studiet består av 50% praksisstudier. Studentene må regne med reising i forbindelse med praksisstudier, og at praksis kan være på ettermiddag- og kveldstid. Høgskolen er ansvarlig for å skaffe praksisplasser. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i spesialist- og kommunehelsetjenesten i Oslo-området, andre steder i Norge eller i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler.

 

Teknologi

LDH bruker iPad som en del av undervisningen, samt læringsplattfomen Canvas som er bedre tilpasset bruk i høyere utdanning. Vi tilbyr alle studenter opplæring ved bruk av iPad og Canvas.

Det blir tatt i bruk stadig mer avansert teknologi i helsenorge. Derfor er det viktig å arbeide med teknologiske hjelpemidler i studietiden.

 

Utveksling

Det er mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. Studieopphold i utlandet kan gi nye faglige perspektiver, interkulturell kompetanse, økte språkkunnskaper og internasjonal erfaring. LDH har bilaterale avtaler og nettverksavtaler med institusjoner i Europa, Afrika, Nord–Amerika og Australia. Videre har høgskolen nettverksavtaler med høgskoler i Norden og Baltikum. Dette samarbeidet gir gode muligheter for student- og lærerutveksling både til og fra LDH. Varigheten på utvekslingen kan være 3 måneder eller et semester.

 

Hva kan du bli etter studiene?

Med en Bachelor i sykepleie blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du kan jobbe på sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Når du har jobbet noen år som sykepleier er det også mulig å spesialisere deg inn mot konkrete fagfelt. Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr flere etter- og videreutdanninger. Samt et masterprogram. 

Klikk her for å se en oversikt over alle våre studieprogram.

 

Dette må du vite om å ta en bachelor i sykepleie

Innholdet i bachelorutdanningen utgjør 180 studiepoeng totalt. Det vil si at et tre-årig heltidsstudium tilsvarer 30 studiepoeng per semester. Bachelorutdanningen i sykepleie veksler mellom teoretiske og praktiske studier.

Studiet er lagt opp slik at kunnskapene bygger på hverandre fra ett semester til det neste. Det betyr at du som student ikke er ferdig med fagstoffet etter avsluttet semester, men at kunnskapen må brukes aktivt videre i studiene.

Det kan derfor være lurt å ta gode notater! Cathinka Guldberg var kjent for sine gode notattagningsferdigheter.

 

Mitt yrke: Sykepleier

Siste nytt

  1. Verdens prematurdag den 17. november
  2. Signering av samarbeidsavtale med The Ohio State University
  3. Veien videre for vinnerne av idékonkurransen
  4. Internasjonal dag den 20. november
  5. Fra stress til studieglede