BIS20

Bachelor i sykepleie

LDH tilbyr landets ledende og eldste sykepleierutdanning. Som utdannet sykepleier vil du være i stand til å arbeide i en helsetjeneste med rask faglig og teknologisk utvikling. LDH-utdannede sykepleiere er attraktive på arbeidsmarkedet.

Om studiet

Sykepleie er et spennende og utfordrende yrke som gir kompetanse til å arbeide innenfor alle områder i helsetjenesten, nasjonalt og internasjonalt.

Bachelorstudiet i sykepleie er en treårig heltidsutdanning. Fullført utdanning gir 180 studiepoeng. Du vil kun ha ett emne om gangen, og hvert emne avsluttes før neste emne starter. Alle emnene utgjør til sammen en helhet og bygger på hverandre, derfor er rekkefølgen viktig. I studieforløpet skal du gjennomføre 30 studiepoeng per semester. Etter seks semester er du ferdigutdannet sykepleier.

Det er likevel tilrettelagt for tilpassede forløp for studenter som av ulike årsaker har behov for tilpasning.

BIS20-2

 

Første og andre semester

I første semester vil du som student tilegne deg grunnleggende kunnskaper om sykepleie, sykepleiefagets teori og verdigrunnlag, sykepleierprofesjonen og sykepleievitenskap. Du vil få kunnskap om menneskets grunnleggende behov og personsentrert sykepleie til mennesker i alle aldre, og du vil få ferdigheter knyttet til dette. Du skal forstå menneskekroppens oppbygning og funksjon

I andre semester skal du for første gang ha praksisstudier. I denne praksisperioden skal du utvikle kunnskap og ferdigheter for å ivareta menneskers grunnleggende behov ved langvarige sykdommer og lidelser. Du vil også dette semesteret ha teoretiske studier som vil gi deg grunnlag for å forstå, observere og vurdere. Dette vil du bruke i praksisstudiene.

 

Tredje og fjerde semester

I praksisstudiene i tredje og fjerde semester utvikler du kunnskaper om og ferdigheter i å gi sykepleie til personer som mottar kirurgisk eller medisinsk behandling. Du skal utvikle kunnskaper og ferdigheter knyttet til menneskets fysiske og psykiske reaksjoner på akutt, kritisk og langvarig sykdom og forverring av tilstand. I tillegg vil du lære å gi undervisning og veiledning til pasienter, pårørende og helsepersonell.

I fjerde semester utvikler du kunnskaper om ledelse og organisering av helsetjenesten. I fjerde semester inngår også valgbare emner, hvor du velger ett av emnene og gjennomfører dette ved LDH eller ved samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet. I dette semesteret begynner også forarbeidet til bacheloroppgaven i form av prosjektplanlegging.

 

Femte og sjette semester

I femte semester gjennomføres en periode med praksisstudier, og du fortsetter arbeidet med bacheloroppgaven, som er et selvstendig vitenskapelig arbeid. 

I sjette semester har praksisstudiene fokus på å utøve sikker og kunnskapsbasert sykepleie til mennesker med sammensatte og komplekse helsetilstander og behov. Du vil få erfaring med å lede og utvikle ditt eget fag.

BIS20-3

 

Praksisstudier

Praksisstudier utgjør 50 % av studiet og er deltagende læring i ulike former for reelle kliniske pasientsituasjoner i helsetjenestene. Her skal du forholde deg til ulike former for kunnskap som samlet skal gi grunnlag, forståelse og handlekraft til å vurdere, beslutte og handle i møte med pasienter.

I forberedelsene til praksisstudiene tilegner du deg faglige begreper og forståelse, og du trener på å gi sykepleie gjennom simulering og ferdighetstrening. Dette gjøres blant annet ved høgskolens simulerings- og ferdighetssenter.

Høgskolen samarbeider tett med helsetjenestene om å tilrettelegge for og sikre kvalitet i studentenes praksisstudier.

Du må regne med noe reising i forbindelse med praksisstudier, avhengig av hvor du plasseres i praksis. Praksisstudiene foregår i en naturlig setting hvor veileder ofte arbeider i turnus. Det er derfor sannsynlig at praksisstudier noen ganger må gjennomføres på ettermiddag- og kveldstid, og noen ganger på natt. Praksisstudier tilrettelegges i samarbeid med høgskolens faste avtalepartnere i helsetjenestene i Oslo-området og andre steder i Norge. Det er også mulig å ta deler av praksisstudiene i utlandet der høgskolen har samarbeidsavtaler.

Les mer om praksisstudier her

 

Undervisningen på Lovisenberg diakonale høgskole

Studiet vektlegger aktiv læring med varierte lærings- og undervisningsaktiviteter. Deltagende aktiv læring skjer i fellesskap og kjennetegnes ved at du trener på å forklare, vurdere, utforske, skape og samhandle i møte med et sammensatt fagfelt. Du vil utvikle kompetanse i å anvende verktøy og fagspråk som er tilpasset teknologisk utvikling og framtidens helsetjeneste.

Det vil også være fokus på grunnleggende forståelse av akademisk skrivemåte, og oppbygging av argumentasjon i tale og tekst. Dette vil gi deg et viktig grunnlag for faglig ledelse og utvikling av faget, og et godt utgangspunkt dersom du skulle ønske å studere på mastergradsnivå.

En digitalisert utdanning er integrert i studietilbudet ved LDH. Digitale tjenester bidrar til en helhetlig organisering av studiet. I tillegg gir digitale læringsverktøy nye muligheter til faglig samarbeid på tvers av tid og sted, samt nye muligheter for å visualisere fagkunnskap. 

BIS20-3

 

Opptaks- og karakterkrav

Opptakskrav til studiet er generell studiekompetanse. Det er også krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og matematikk (fellesfag 224 timer). Karakterkravet i matematikk dekkes også hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Man kan også søke om opptak på grunnlag av realkompetanse (jfr. Forskrift om opptak til høyere utdanning, § 6-2).

Studiekoden er 230050.

Poenggrensen for hovedopptaket 2019 var 53,6 i ordinær kvote og 46,9 i kvote for førstegangsvitnemål.

Søkere som tas opp må legge frem politiattest. Informasjon vedrørende politiattest kan du lese her. 

Søknadsfrist 15. april 2020. Merk! For enkelte søkergrupper er søknadsfristen 1. mars 2020.

Søknad sendes inn via Samordna opptak. Les mer om søknadsprosedyre, frister og opptakskrav på Samordna opptak.

 

Studere videre?

Etter fullført utdanning blir du autorisert sykepleier og kan arbeide både i offentlige og private virksomheter. Du vil ha mange mulige arbeidssteder, blant annet på sykehus, sykehjem, i hjemmesykepleie, innen psykisk helse og rustjenester, i forebyggende helsearbeid, offentlig og privat legepraksis, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjenesten og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

Med en bachelorgrad i sykepleie er du kvalifisert for å kunne søke opptak på master- og videreutdanninger. Merk at de fleste mastergradsstudiene har et minstekrav på karakteren C fra bachelorutdanningen. Høyeste akademiske utdanning for sykepleiere er doktorgrad (ph.d.), som gir forskerkompetanse. Lovisenberg diakonale høgskole tilbyr flere attraktive master-, etter- og videreutdanninger.

Siste nytt

  1. Master i avansert klinisk allmennsykepleie
  2. LDH får nye nettsider
  3. Reisebrev fra Diakonissestifelsen i København - 10.11.19
  4. Nå er det mulig å søke om samarbeidsmidler for 2020
  5. Ledig stilling: Førsteamanuensis – lege/kirurg til videreutdanning i operasjonssykepleie