Informasjon om eksamen ved LDH

Oppmelding til eksamen

Til ordinær eksamen blir alle studenter oppmeldt automatisk.

For oppmelding til utsatt eksamen eller konteeksamen må du selv melde deg opp via StudentWeb innen oppmeldingsfristen. Du er selv ansvarlig for oppmelding.

  • Frist for oppmelding til eksamen er 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret.
  • Frist for oppmelding til ny og utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes. Frist for avmelding til utsatt eksamen er 14 dager før eksamen avholdes.
  • For prøve i legemiddelregning er oppmeldingsfristen 14 dager før prøven avholdes.

Informasjon om kandidatnr, tid og sted (gjelder skoleeksamen) er tilgjengelig i StudentWeb.


Eksamensdagen

 

Få full oversikt i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS. Ved uklarheter, ta kontakt med studieadministrasjonen.


Karakterskala

LDH benytter både bestått - ikke bestått og karakterskala. Klikk på overskriften får å leser mer om vurderingskriteriene.

Forbedre eksamenskarakter: For studenter ved LDH

Hvis du skal forbedre en karakter, og er i permisjon, må du betale for å gå opp til eksamen.

 

Pris:

Bachelor i sykepleie: kr 400,-.

Videreutdanning og master: kr 1000,-.

I tillegg kommer LOS-avgift.

 

Studenter ved LDH som følger vanlig studieløp betaler ikke ekstra ved forbedring av karakter eller ved konteeksamen. 

Forbedre eksamenskarakter: For uteksaminerte studenter

Det er nå mulig for uteksaminerte studenter å forbedre tidligere eksamener

Fritak

Høgskolen kan frita en student for eksamen, prøve eller obligatorisk undervisning når det kan dokumenteres at vedkommende har bestått tilsvarende eksamen/prøve eller gjennomført obligatorisk undervisning ved samme eller annen institusjon. Studenten må da søke ved å levere inn dette skjemaet: Søknad om fritak fra eksamen. Husk å legge ved karakterutskrift fra eksternt studiested, kursbeskrivelse og litteraturliste. Blir fritak godkjent registreres det som innpass på studentens vitnemål/karakterutskrift.

Det kan også innvilges innpass på grunnlag av annen relevant eksamen/prøve på tilsvarende nivå. Søknad om fritak fra eksamen eller prøve må være fremsatt senest 8 uker etter at studieåret er påbegynt.

Forskrift om eksamen ved LDH

Kapittel 4 - 6 i Forskrift om studier og eksamen ved Lovisenberg diakonale høgskole AS beskriver bestemmelser før, under og etter eksamen. 

Les forskriftene ved å klikke her.

Hjemmeeksamen

Informasjon om innlevering av hjemmeeksamen, fordypningsoppgave, bacheloroppgave og masteroppgave.

Skrive oppgave

Biblioteket hjelper deg med nyttige linker og retningslinjer for oppgaveskriving. Forskjellen på definer og redegjør, samt andre sentrale begreper, finner du også her.

Oppgavemaler

LDH har en grafisk profil som også omfatter forslag til oppgavemaler.

Skriftlig eksamen i gruppe

Her er reglene for gruppestørrelse, vurdering og klage på gruppeeksamen.

Eksamen- og semesteroversikt

Bachelor

Studieåret 2016-2017

Eksamensoversikt for hele bachelor 2016-2017 (link)

Semesteroversikt BIS16 (pdf)

Semesteroversikt BIS15 (pdf)

Semesteroversikt BIS14 (pdf)

 

Studieåret 2017-2018

Eksamensoversikt for hele bachelor 2017-2018 (link)

Semesteroversikt BIS17 (pdf)

Semesteroversikt BIS16 (pdf)

Semesteroversikt BIS15 (pdf)

 

Master-, etter- og videreutdanning (MEVU)

 Studieåret 2016-2017

Eksamensoversikt for hele MEVU 2016-2017 (link)

Semesteroversikt for hele MEVU 2016-2017 (pdf)

 

Studieåret 2017-2018

Eksamensoversikt for hele MEVU 2017-2018 (link)

Semesteroversikt for hele MEVU 2017-2018 (pdf)

 

Med forbehold om endringer.